Terapia motywacyjna nastolatka (szkolenie)

Osoba prowadząca: dr Konrad Ambroziak z „Poradni Poza Schematami” – jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jest certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 240), członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywał w Stowarzyszeniu Niezwykłe Dzieci — pracował jako koterapeuta dzieci i młodzieży z ADHD i zespołem Aspergera oraz prowadził grupy socjoterapeutyczne. Pracował w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie oraz Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną w Brwinowie. Od 2009 roku związany z Fundacją Dzieci Niczyje. Pracuje jako terapeuta w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”.

Prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz młodych dorosłych, terapię par oraz terapię krzywdzonych dzieci i młodzieży (doznających przemocy seksualnej, fizycznej i emocjonalnej).

Termin szkolenia: 22-23 listopada 2014 roku

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych

Liczba miejsc: 25 osób

Miejsce szkolenia: CSK IS UM w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź

Koszt dla jednej osoby: 450 zł

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Dialog Motywujący jest formą kontaktu klinicznego z rozmówcą skoncentrowaną na osobie i zmierzającą do wydobycia jej wewnętrznej motywacji do zmiany. W trakcie rozmowy prowadzonej w duchu Dialogu Motywującego koncentrujemy się na sposobie postrzegania świata klientów i ich systemach wartości. W trakcie rozmowy staramy się dociec, jak wyznawane wartości przystają do chęci wprowadzenia zmiany, wzmacniamy ufność we własne siły klienta i jego gotowość do wprowadzenia zmiany. Rozmowa prowadzona zgodnie z duchem Dialogu Motywującego jest szczególnie istotna w przypadku młodzieży: zmniejsza opór adolescenta przed terapią, ułatwia nawiązanie sojuszu terapeutycznego, wzmacnia poczucie autonomii.

Uczestnicy szkolenia będą mieli szansę nauki umiejętności prowadzenia rozmowy w duchu Dialogu Motywującego.

Cele szkolenia:

 1. Wprowadzenie do założeń Dialogu Motywującego.
 2. Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciami Dialogu Motywującego.
 3. Poznanie ducha Dialogu Motywującego (współpraca, akceptacja, wydobywanie, współczucie).
 4. Nauczenie się podstawowych umiejętności DM (pytania otwierające, odzwierciedlenie, podsumowania, afirmowanie).

Wprowadzenie do Dialogu Motywującego:

 1. Czym jest ambiwalencja? Ambiwalencja jako naturalny etap zmiany.
 2. Czym nie jest Dialog Motywujący – negatywne praktyki.
 3. Definicja „oporu”. „Opór” a odruch naprawiania.
 4. Trzy składniki motywacji: ważność, ufność, gotowość.
 5. Duch Dialogu Motywującego (współpraca, akceptacja, wydobywanie, współczucie).
 6. Wprowadzenie do transteoretycznego modelu zmiany.
 7. Cztery procesy rozmowy motywującej – angażowanie, ukierunkowywanie, wydobywanie, planowanie.

Nauka podstawowych umiejętności rozmowy motywującej – WIOSŁA (OARS):

 1. Ćwiczenie umiejętność słuchania niewerbalnego.
 2. Wprowadzenie do myślenia empatycznego.
 3. Formułowanie odzwierciedleń prostych.
 4. Typy odzwierciedleń: odzwierciedlenia proste i odzwierciedlenia złożone (odzwierciedlanie wyolbrzymione, odzwierciedlenie uczuć, odzwierciedlenie ujmujące obie strony problemu, odzwierciedlenie prawdziwego znaczenia).
 5. Wprowadzenie do afirmowania.
 6. Zadawanie pytań otwartych.

Zastosowanie DM w praktyce klinicznej: Symulowane rozmowy z rodzicami dzieci autystycznych. Jak motywować do zmian postaw rodzicielskich.

Forma prowadzenia zajęć: Szkolenie będzie prowadzone formą wykładowo-warsztatową. W trakcie zajęć uczestnicy będą zachęcani do aktywnej pracy – praca na wybranych przypadkach, praca w podgrupach, praca na forum, odgrywanie scenek. W trakcie szkolenia zostaną wykorzystane prezentacje multimedialne.

Zapisy prowadzi sekretariat Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi:

tel. 42 675 73 71

e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

poniedziałek-piątek 9.00-14.00

Wpłaty należy dokonać na konto: 48 1020 3352 0000 1502 0190 8615 z dopiskiem: Terapia motywująca nastolatka.