Praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej (szkolenie)

Zajęcia planowane są na 20-21 maja 2017 r.

Opis kursu: Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwijaniem i pogłębianiem umiejętności z zakresu diagnostyki neuropsychologicznej. Kolejność proponowanych tematów odpowiada typowemu przebiegowi badania neuropsychologicznego. Kolejno omawia się przebieg pierwszego kontaktu z chorym, analizę dokumentacji i wywiadu, tworzenie hipotez i metody ich weryfikacji w kontekście typowych ograniczeń tego badania. Wreszcie omówiony zostanie sposób konstrukcji raportu z badania i sposób udzielania informacji zwrotnych o jego treści.

PLAN ZAJĘĆ:

Pierwszy kontakt przed badaniem diagnostycznym – o co zadbać?

Tworzenie hipotez diagnostycznych w neuropsychologii:

 • Dane z historii choroby jako źródło hipotez badawczych:
  – badania okulistyczne
  – strukturalne badania neuroobrazowe (TK, MRI)
  – funkcjonalne badania neuroobrazowe (SPECT)
  – badania elektrofizjologiczne (EEG, VEP, BAEP, SEP, EMG)
  – wybrane badania laboratoryjn
  – konsultacje neurologiczne i psychiatryczne
  – ocena przebiegu choroby
 • Dane z wywiadu jako źródło hipotez
 • Cel badania a zakres tworzonych hipotez
 • Analiza wytworów, dokumentów pozamedycznych, ocena istotnych osiągnięć przedchorobowych

Analiza wpływu leczenia farmakologicznego na funkcje poznawcze.

Wpływ chorób towarzyszących uszkodzeniu OUN na objawy zaburzeń czynności poznawczych.

Planowanie badania i ocena możliwości diagnostycznych:

 • Optymalna kolejność oceny funkcji
 • Dobór metod do problemu klinicznego, omówienie wskaźników testowych w metodach badających:
  – funkcje wykonawcze
  – funkcje językowe
  – funkcje przestrzenne i percepcyjne
  – pamięć
  – praksję
  – inne
 • Wartość omawianych wskaźników dla przewidywania zachowań pozatestowych.

Opis badania neuropsychologicznego a jego adresat:

 • lekarz (neurolog, psychiatra, neurochirurg)
 • pacjent
 • rodzina
 • sąd
 • organy orzecznicze
 • szkoła

Struktura opisu badania neuropsychologicznego w zależności od rodzaju badania:

 • ocena przesiewowa
 • ocena kompleksowa
 • ocena ukierunkowana na zaplanowanie terapii neuropsychologicznej
 • dynamiczna ocena funkcji poznawczych
 • badanie na wniosek sądu
 • badanie do celów orzeczniczych
 • badanie dla potrzeb postępowania odszkodowawczego
 • badanie w celu zaplanowania indywidualnego toku kształcenia

Opis danych z wywiadu i obserwacji:

 • Opis danych z wywiadu od pacjenta
 • Opis danych z wywiadu od osoby bliskiej
 • Opis danych z obserwacji pacjenta

Interpretacja wyników badania – wykorzystanie danych ilościowych i jakościowych.

Planowanie i interpretacja wyników badań kontrolnych.

Formułowanie wniosków z badania i ich przekazywanie:

 • Błędy i niejasności w opisach wyników – jak ich uniknąć?
 • Omówienie wyników badania z pacjentem i rodziną.
 • Formułowanie zaleceń dla pacjenta i rodziny.

Analiza przypadków i wybrane problemy kliniczne – ćwiczenia praktyczne.

Wykład zostanie przeprowadzony przez dr hab. Dariusza Wieczorka. Dr hab. Dariusz Wieczorek, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Od ponad 30 lat związany z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji GUMed. Autor lub współautor ponad 70 pełnotekstowych publikacji naukowych, jednej monografii oraz ponad 30 doniesień zjazdowych z zakresu neuropsychologii człowieka dorosłego a wcześniej neuropsychologii dziecka i psychologii klinicznej. Dorobek naukowy obejmuje prace, które ukazały się w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Zainteresowania badawcze w ostatnich latach dotyczyły pomijania stronnego, choroby Parkinsona, zespołów otępiennych w przebiegu choroby Parkinsona. W pracy klinicznej zajmuje się od początku diagnostyką neuropsychologiczną dla potrzeb rehabilitacji oraz terapią zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jego doświadczenia praktyczne obejmują też konsultacje neuropsychologiczne na niemal wszystkich klinikach GUMed. Jako dydaktyk – poza wykładami na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – pracuje też na SWPS i Uniwersytecie Gdańskim. Współpracował m.in. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz od niedawna z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie w wysokości 445 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

Zajęcia trwają 2 x po 10 godzin wykładowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 1. Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zaliczka nie podlega zwrotowi.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek: tel. 42 675 73 71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl