PTP

Statut

Statut Polskiego Towarzystw Psychologicznego  (tekst ujednolicony ze zmianami wniesionym uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 27 stycznia 2007r.) Rozdział I Postanowienia ogólne Artykuł 1 Stowarzyszenie przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Psychologiczne, w dalszej części zwane „Towarzystwem”. Artykuł 2 Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polski, a siedzibą władz – miasto stołeczne Warszawa. Artykuł 3 Towarzystwo działa zgodnie …

Kodeks Etyki Psychologa

Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa * Tekst Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa w obecnej wersji zatwierdzony został przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 1991 roku. Kodeks ten stanowi podstawową wykładnię zasad etycznych obowiązujących członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego , co zostało wyrażone w statucie Towarzystwa. Psychologia jako profesja i jako dyscyplina naukowa należy do tych dziedzin …

Członkowstwo