Tag: psycholog

Nabór na specjalizację

Nabór na 1 miejsce specjalizacyjne dla osoby z I stopniem specjalizacji – psycholog kliniczny

Postępowanie kwalifikacyjne planowane jest na grudzień 2014r. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji można składać do 30 listopada 2014r. w Sekretariacie Ośrodka u p. Doroty Paciorek lub drogą listowną na adres Ośrodka. Opłata rekrutacyjna, którą należy wpłacić na konto o nr 48 1020 3352 0000 1502 0190 8615, wynosi 100 zł i nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników procesu rekrutacyjnego. W aktualnym postępowaniu jest 1 miejsce objęte konkursem.

Kwalifikacja

Do specjalizacji z psychologii klinicznej w Ośrodku Kształcenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM podczas aktualnego naboru może przystąpić Osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. Złożyła wniosek o rozpoczęcie specjalizacji wraz z:
 2. Wykonuje co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji (tzn. zatrudniona jest/była w placówce ochrony zdrowia na stanowisku psychologa,  przeprowadzała psychologiczne badania diagnostyczne). Praca na stanowiskach naukowo-dydaktycznych oraz w placówkach oświatowych nie jest rozumiana jako czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej.
 3. Posiada tytuł specjalisty pierwszego stopnia z psychologii klinicznej (tzw. „stara jedynka”).
 4. Posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu psychologa tzn. tytuł magistra psychologii uzyskany po odbyciu 5-letnich studiów.
  1. poświadczonym za zgodność odpisem dyplomu szkoły wyższej (patrz pkt 1);
  2. poświadczonym za zgodność z oryginałem dyplomem uzyskania tytułu specjalisty pierwszego stopnia;
  3. dokumentem potwierdzającym zatrudnienie i wykonywanie czynności zawodowych przez okres co najmniej jednego roku, w ciągu ostatnich 3 lat, w placówce ochrony zdrowia (informacje te muszą być poświadczone przez kierownika/dyrektora placówki);
  4. CV zawierającym przebieg kształcenia, informacje o dodatkowych szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, uzyskanych tytułach, publikacjach naukowych, oraz przebieg pracy zawodowej a także certyfikaty z języka obcego (do CV należy dołączyć kserokopie certyfikatów/tytułów) i własny adres mailowy;
  5. dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne;
  6. oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującym programem specjalizacji w bloku szczegółowym (psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych) oraz z Regulaminem Ośrodka Kształcenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM oraz o gotowości do ich realizacji i przestrzegania.
 5. Została zakwalifikowana do jej odbywania.

 

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w terminie do 30 dni od dnia określonego, jako termin składania wniosku o rozpoczęcie specjalizacji. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby, które złożą wniosek zostaną poinformowane drogą mailową.

 

Postępowanie przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna – obejmuje ono 2 etapy:

 • ocenę formalną wniosku;
 • postępowanie konkursowe – gdy liczba chętnych przekroczy liczbę wolnych miejsc, przeprowadzony zostanie egzamin obejmujący podstawową (praktyczną) wiedzę z psychologii klinicznej oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Zakres rozmowy:

 • motywacja kandydata;
 • dotychczasowe doświadczenie zawodowe;
 • ukończone kształcenie podyplomowe;
 • znajomość języków obcych.

 

Po każdym etapie osoba ubiegająca się o przyjęcie na specjalizację jest informowana  mailowo o wyniku tego postępowania.

 

Przebieg specjalizacji

Specjalizacja prowadzona jest wg nowego programu specjalizacji (www.cmkp.edu.pl/programy_pdf/Psychologia_podst_2010.pdf) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (do pobrania) z dnia 30 września 2002 r. (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami). Przy obecnym naborze trwa 2 lata kształcenia specjalizacyjnego szczegółowego. Przy obecnym naborze mamy 1 miejsce na psychologię kliniczną zaburzeń psychicznych.

Kontakt

 

Ośrodek Kształcenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM

ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź

tel. (42) 675-73-71 fax: (42) 675-74-03

p. Dorota Paciorek dorota.paciorek@umed.lodz.pl

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=724

Ustawa o Zawodzie Psychologa – sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Na stronie Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego możemy przeczytać sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących Ustawy o Zawodzie Psychologa.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami. Sprawozdanie, jak i również wszystkie udzielone odpowiedzi znajdą Państwo na stronie www.dialog.gov.pl.

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=665

Profesor Stanisław Gerstmann

Profesor Stanisław Gerstmann – wybitny psycholog, wykładowca, a przede wszystkim wspaniały, pełen życzliwości człowiek. Co o nim wiemy?

Rok 1911

Urodzony 28 marca 1911 roku w Drohobyczu, dzieciństwo spędził w domu pełnym wartości, kultu wiedzy i tradycji, co wyznaczyło kurs jego dalszego życia.

Był uczniem Państwowego Gimnazjum im. Królowej Zofii w Sanoku, zaś po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia filologiczne na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. Był 1930 rok. Cztery lata później uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy dyplomowej pt.: „Stanowisko krytyczne St. Brzozowskiego w Legendzie Młodej Polski”. Następnie pracował w dwóch gimnazjach, ale również na Uniwersytecie Lwowskim jako asystent w Zakładzie Psychologii. Już w 1939 roku uzyskał stopień doktora, po napisaniu pracy: „Symbolika Wesela Stanisława Wyspiańskiego”.

Podczas wojny imał się różnych prac, niezwiązanych ze swoim zawodem, a po jej zakończeniu zatrudnił się w gimnazjum i liceum. W 1946 roku powrócił do pracy uniwersyteckiej w Zakładzie Psychologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym samym czasie podjął pracę jako psycholog w Przychodni Psychiatrycznej w Bydgoszczy. Przez dwa lata, od 1954 roku, wykładał psychologię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku oraz aktywnie działał w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej propagując psychologię nauczania i wychowania, ale także prowadził liczne kursy radiowe dla nauczycieli.

Okres powojenny był pracowity dla Pana Profesora, gdyż zajął się intensywną pracą badawczą. Od samego początku można było zauważyć, że posiadał specyficzne podejście teoretyczne i metodologiczne. Dużą wartość stanowiły dla niego: obserwacja, rejestracja i utrwalanie danych. W tym czasie przede wszystkim zajmował się prawidłowościami wpływu życia rodzinnego na kształtowanie się pewnych cech psychiki dziecka oraz teoriami emocji, a w szczególności funkcjonowaniem człowieka w zakresie emocjonalnych i temperamentalnych cech.

Rok 1956

W 1956 roku po zyskaniu tytułu naukowego docenta, objął kierownictwo Katedry Psychologii Wychowawczej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Trzy lata później przeniósł się do Łodzi, gdzie do przejścia na emeryturę w 1981 roku, pełnił funkcję kierownika Zakładu Psychologii. Kolejne lata były wypełnione pracą naukową, która przyniosła efekt w postaci m.in. tytułu profesora nadzwyczajnego w 1960 roku, a szesnaście lat później-profesora zwyczajnego.

Dzięki ciężkiej pracy Profesora Gerstmanna, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, w 1972 roku, powstały odrębne studia psychologiczne. Był również zaangażowany w kształtowanie się koncepcji programowej studiów psychologicznych w Polsce oraz koordynował prace w zakresie systemu kształcenia psychologów uniwersyteckich w Zespole Dydaktyczno-Wychowawczym Psychologii.

Był bardzo lubiany przez swoich studentów. Z jednej strony wymagał od nich rzetelnego przygotowania, wnikliwości i sumienności, kładł nacisk na etykę zawodu, zaś z drugiej potrafił żartować podczas egzaminów, co zmniejszało u nich stres.

Profesor Gerstmann nie tylko prowadził działalność naukową i dydaktyczną, ale również popularyzatorską, ponieważ uważał, że znajomość psychologii jest pomocna w rozumieniu innych ludzi, ulepsza pracę wychowawczą rodziców oraz nauczycieli. W związku z tym dzięki pracy Profesora w 1973 roku została opublikowana książka pt. „Psychologia na co dzień”.

Profesor był m.in. członkiem: Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. Dostał również liczne nagrody oraz odznaczenia państwowe w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Wśród psychologicznych zainteresowań Profesora m.in. znalazły się: psychologia wychowania (wpływ lęku przed niepowodzeniem i motywacji do uczenia na funkcjonowanie uczniów w środowisku szkolnym, autorytet wychowawczy); metodologiczne problemy psychologii (z wykorzystaniem: obserwacji bezpośredniej, pośredniej; eksperymentu naturalnego; analizy testów i kwestionariuszy); psychologia ogólna (funkcjonowanie osobowości, rola i klasyfikacja postaw); problem przedmiotu badań psychologicznych (orientacja w sobie i otoczeniu, diagnoza).

Rok 1983

7 grudnia 1983 roku do współpracowników i studentów Profesora dotarła tragiczna informacja: wybuch gazu pogrzebał w gruzach mieszkania dwóch klatek bloku na Retkini, w tym również to zamieszkiwane przez Profesora Gerstmanna. Jego śmierć pogrążyła w smutku nie tylko przyjaciół i rodzinę, ale również łódzką psychologię.

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=443

II Piknik Psychologów Łódzkiego PTP

W niedzielę 23 czerwca 2013r. miał miejsce drugi Piknik Psychologów.

Spotkanie poświęcone było osobie Profesora Stanisława Gerstmanna. Mogliśmy wysłuchać wspomnień jego pierwszych studentów oraz współpracowników. Został również przedstawiony jego życiorys i przygotowane przez studentów informacje dotyczące Pana Profesora, jakie można znaleźć w internecie.

Reszta wieczoru upłynęła w luźnej, miłej atmosferze, wypełnionej inspirującymi rozmowami.

Wszystkim przybyłym na spotkanie serdecznie dziękujemy, zaś każdego zapraszamy do obejrzenia zdjęć uwieczniających to wydarzenie.

 

 Piknik1

Piknik2

Piknik3

Piknik4

Piknik5

Piknik6

Piknik7

Piknik8

Piknik9

Piknik10

Piknik11

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=418

II Piknik Psychologów PTP – 23.06.2013 – kolejne informacje organizacyjne

Zabawa już wkrótce!

Przekazujemy kolejne informacje na temat Pikniku psychologów. Spotykamy się tradycyjnie w Restauracji „Dworek” Braci Zielińskich, położonej nad stawem, tuż przy otulinie lasu łagiewnickiego. Dla przypomnienia zapraszamy do obejrzenia relacji z Pierwszego Pikniku Psychologów.

Piknik oprócz miłego spotkania, oznacza oczywiście smaczne jedzenie; proponujemy następujące menu:

 1. Karczek w aromatycznych przyprawach
 2. żeberka z miodowej zalewy
 3. Filety z kurczaka w aromatycznych posypkach
 4. Pałeczki drobiowe
 5. Skrzydełka w miodzie
 6. Kiełbaski
 7. Kaszanka
 8. Szaszłyki z sandacza i łososia z kolorowymi warzywami
 9. Ziemniaki pieczone
 10. Bigos z młodej kapusty
 11. Warzywa grillowane (bakłażany, cukinia, papryka, cebula, pieczarki )
 12. Surówki (z kapusty młodej, z kalafiora, z brokułów, z marchewki,  z pekińskiej kapusty, z czerwonej kapusty, itp.)
 13. Pieczywo, musztarda, keczup, sosy zimne (tatarski, czosnkowy, pesto, koperkowy, pikantny, krewetkowy, itp.)
 14. Smalec w chlebie staropolskim
 15. Wiosenne sałaty z ziołowym dresingiem, świeżymi warzywami i owczym serem
 16. Sałatka z brokułów z fetą suszonymi pomidorami sosem czosnkowym
 17. Sałatka z rybami wędzonymi i świeżymi warzywami
 18. Sałatka grecka
 19. Sałatka z mozarelli, oliwek, i pomidorów z zielonym Pesto
 20. Napoje zimne (woda mineralna, soki owocowe)
 21. Napoje gorące (kawa, herbata)
 22. Wino białe lub czerwone 200 ml na osobę

Zapisy i informacje

Można oczywiście przyjść z osobą towarzyszącą. Opłata dla osób, które nie są członkami PTP wynosi 85 zł i należy ją wpłacać bezpośrednio na konto restauracji, najpóźniej do 18 czerwca:
BANK ZACHODNI WBK SA:
Nr rachunku: 46 1090 1304 0000 0000 3004 4141
Tytułem: Piknik psychologów.

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=401

II Piknik Psychologów – 23.06.2013

Wzorem ubiegłego roku – z ogromną przyjemnością zapraszamy Członków Łódzkiego Oddziału PTP na II Piknik Psychologów, który odbędzie się w niedzielę 23 czerwca 2013 r., w godzinach 16.00 – 21.00, w Dworku na Rogach.

Proponujemy, aby naszemu spotkaniu – towarzyszyły wspomnienia o twórcy łódzkiej psychologii – Profesorze Stanisławie Gerstmannie. Dlatego szczególnie liczymy na byłych studentów Profesora, którzy mogliby opowiedzieć o nim bardziej osobiście, przekazując przede wszystkim obraz ciekawego człowieka i nauczyciela, a nie tylko uznanego naukowca.

Dla Członków oddziału, którzy mają opłacone składki – udział w „Pikniku” jest bezpłatny. Warunkiem jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia. Szczegóły spotkania oraz wysokość opłaty dla osoby towarzyszącej podamy, w najbliższym czasie. Bardzo prosimy zgłoszenia udziału w Pikniku przesyłać na adres mailowy oddziału łódzkiego PTP.

Pozdrawiamy wiosennie

Zarząd łódzkiego oddziału PTP

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=390

Pierwszy Piknik Psychologów już za nami…

W dniu 24 czerwca 2012 r. odbył się pierwszy Piknik Psychologów.

Spotkanie rozpoczęło się oficjalnie od przedstawienia nowego Zarządu Łódzkiego Oddziału PTP oraz propozycji dalszych działań naszego oddziału. Następnie Pani Przewodnicząca dr Bogna Kędzierska podziękowała członkom poprzedniego Zarządu oraz osobom zasłużonym dla naszego oddziału. Wśród tego zacnego grona znaleźli się m.in. Prof. Henryk Skłodowski, Prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz, Prof. Zygfryd Juczyński, dr. Barbara Wiśniewska, dr Marek Szafraniec, dr Katarzyna Szymańska, Elżbieta Sobolewska, Bogusława Chrystowska-Jabłońska.

Kolejnym punktem spotkania były prezentacje przygotowane przez przedstawicieli kół naukowych działających przy Instytucie Psychologii w Łodzi. Zaprezentowało się Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii – PSSiAP, koło naukowe – Integra oraz Studenckie Biuro Karier – Profil. Następnie odbył się koncert zespołu Miejskie Darcie Pierza, który wprowadził wszystkich w biesiadny nastrój i rozpoczął wspólne śpiewanie.

Pragniemy podziękować wszystkim za spotkanie, atmosferę sprzyjającą budującym dyskusjom i przemyśleniom i mamy nadzieję, że to dopiero początek…. A zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z naszego spotkania.

 

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=300

Piknik psychologów

 

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na „Piknik Psychologów”, który odbędzie się dnia 24 czerwca 2012 r w godzinach 16.00 – 22.00 w malowniczo położonej, na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, restauracji „Dworek” na ul. Rogowskiej 24 w Łodzi.

Celem spotkania jest integracja środowiska psychologów z naszego regionu.

Koszt spotkania:

 • 20,00 zł dla aktywnych członków PTP oddział łódzki (50,00 zł – dofinansowanie przez PTP)
 • 70,00 zł dla psychologów i osób związanych ze środowiskiem, którzy nie są zrzeszeni w PTP o/ Łódzki
 • Istnieje również możliwość zaproszenia osoby towarzyszącej – 70,00 pln/ 1 os

 Uwaga!

W cenę wliczona jest kolacja (między innymi: karczek, żeberka, filety z kurczaka, szaszłyki z sandacza i łososia z warzywami, ziemniaki pieczone, surówki, pieczywo, sosy, zimne napoje) zorganizowana w formie grilla (alkohol można zamawiać we własnym zakresie).

Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres: biuro@ptp-lodz.pl

Wpłatę należy dokonać na konto oddziału łódzkiego PTP: Bank PKO B.P. nr rachunku 87 1020 3352 0000 1202 0009 9689

Zgłoszenia i opłaty przyjmowane są do dnia 8 czerwca 2012 r.

Poniżej zdjęcia z miejsca planowanego naszego spotkania:

Panorama terenu, Restauracja "Dworek", Rogowska 24, Łódź (kliknij na zdjęcie, aby obejrzeć w osobnym oknie w rozdzielczości 6400×1024)

Panorama terenu, Restauracja "Dworek", Rogowska 24, Łódź (kliknij na zdjęcie, aby obejrzeć w osobnym oknie w rozdzielczości 6400×1024)

Panorama terenu, Restauracja "Dworek", Rogowska 24, Łódź (kliknij na zdjęcie, aby obejrzeć w osobnym oknie w rozdzielczości 6400×1024)

Panorama terenu, Restauracja "Dworek", Rogowska 24, Łódź (kliknij na zdjęcie, aby obejrzeć w osobnym oknie w rozdzielczości 6400×1024)

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=230