Tag: motywacja

Zapraszamy na szkolenie z terapii motywacyjnej nastolatka

Szkolenie: „Terapia motywacyjna nastolatka”

Osoba prowadząca: dr Konrad Ambroziak z „Poradni Poza Schematami” – jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jest certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 240) członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Doświadczenie w pracy z dziećmi  i młodzieżą zdobywał w Stowarzyszeniu Niezwykłe Dzieci — pracował jako koterapeuta dzieci i młodzieży z ADHD i zespołem Aspergera oraz prowadził grupy socjoterapeutyczne. Pracował w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie oraz Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną w Brwinowie. Od 2009 roku związany z Fundacją Dzieci Niczyje. Pracuje jako terapeuta w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”.

Prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz młodych dorosłych, terapię par oraz terapię krzywdzonych dzieci i młodzieży (doznających przemocy seksualnej, fizycznej i emocjonalnej).

 

Termin szkolenia: 22-23 listopada 2014

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych

Liczba miejsc: 25 osób

Miejsce szkolenia: CSK IS UM w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź

Koszt dla jednej osoby: 450 zł

 

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Dialog Motywujący jest formą kontaktu klinicznego z rozmówcą skoncentrowaną na osobie
i zmierzającą do wydobycia jej wewnętrznej motywacji do zmiany. W trakcie rozmowy prowadzonej w duchu Dialogu Motywującego koncentrujemy się na sposobie postrzegania świata klientów i ich systemach wartości. W trakcie rozmowy staramy się dociec, jak wyznawane wartości przystają do chęci wprowadzenia zmiany, wzmacniamy ufność we własne siły klienta i jego gotowość do wprowadzenia zmiany. Rozmowa prowadzona zgodnie z duchem Dialogu Motywującego jest szczególnie istotna w przypadku młodzieży: zmniejsza opór adolescenta przed terapią, ułatwia nawiązanie sojuszu terapeutycznego, wzmacnia poczucie autonomii.

Uczestnicy szkolenia będą mieli szansę nauki umiejętności prowadzenia rozmowy w duchu Dialogu Motywującego.

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie do założeń Dialogu Motywującego
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciami Dialogu Motywującego
 • Poznanie ducha Dialogu Motywującego (współpraca, akceptacja, wydobywanie, współczucie)
 • Nauczenie się podstawowych umiejętności DM (pytania otwierające, odzwierciedlenie, podsumowania, afirmowanie)

Wprowadzenie do Dialogu Motywującego

 1. Czym jest ambiwalencja? Ambiwalencja jako naturalny etap zmiany.
 2. Czym nie jest Dialog Motywujący – negatywne praktyki
 3. Definicja „oporu”. „Opór” a odruch naprawiania.
 4. Trzy składniki motywacji: ważność, ufność, gotowość
 5. Duch Dialogu Motywującego (współpraca, akceptacja, wydobywanie, współczucie)
 6. Wprowadzenie do transteoretycznego modelu zmiany
 7. Cztery procesy rozmowy motywującej – angażowanie, ukierunkowywanie, wydobywanie, planowanie.

 Nauka podstawowych umiejętności rozmowy motywującej – WIOSŁA (OARS)

 1. Ćwiczenie umiejętność słuchania niewerbalnego
 2. Wprowadzenie do myślenia empatycznego
 3. Formułowanie odzwierciedleń prostych
 4. Typy odzwierciedleń: odzwierciedlenia proste i odzwierciedlenia złożone (odzwierciedlanie wyolbrzymione, odzwierciedlenie uczuć, odzwierciedlenie ujmujące obie strony problemu, odzwierciedlenie prawdziwego znaczenia)
 5. Wprowadzenie do afirmowania
 6. Zadawanie pytań otwartych

 Zastosowanie DM w praktyce klinicznej

Symulowane rozmowy z rodzicami dzieci autystycznych. Jak motywować do zmian postaw rodzicielskich.

 Forma prowadzenia zajęć

Szkolenie będzie prowadzone formą wykładowo-warsztatową. W trakcie zajęć uczestnicy będą zachęcani do aktywnej pracy – praca na wybranych przypadkach, praca w podgrupach, praca na forum, odgrywanie scenek. W trakcie szkolenia zostaną wykorzystane prezentacje multimedialne.

 

Zapisy prowadzi sekretariat Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi:

Tel: 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

w godzinach: poniedziałek-piątek 9.00 -14.00

wpłaty należy dokonać na konto: 48 1020 3352 0000 1502 0190 8615

z dopiskiem Terapia motywująca nastolatka

 

Z poważaniem,

Koordynator Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych

Agnieszka Pawełczyk

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=707