Category: archiwum 2016

Zebrania w 2016 roku

Informujemy Członków Łódzkiego Oddziału PTP o terminach spotkań w roku 2016:
16.03 – godz. 18.30
14.12 – godz. 18.30

W związku ze zgłaszanym przez Członków naszego Oddziału zapotrzebowaniem na szkolenia, podjęta została decyzja o zamianie Pikniku Psychologów na spotkania szkoleniowe.
Dlatego też dwa pozostałe zebrania zostaną przeprowadzone w dniach, w których odbędą się szkolenia, o czym poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=849

Nabór na specjalizację: psychologia kliniczna

Nabór rozpoczęty!

W związku z uzyskaniem akredytacji i wpisem na listę jednostek szkolących uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna.

Centrum Specjalizacyjne dla Psychologów Klinicznych ,,KOPERNIK” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im M. Kopernika w Łodzi, ogłasza nabór na specjalizację w ww. dziedzinie – 30 miejsc.

Posiadamy akredytację do prowadzenia i realizowania 2 ścieżek kształcenia w bloku specjalistycznym: Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych oraz Psychosomatyka.

W pierwszej kolejności przyjmujemy zgłoszenia kandydatów w trybie uzupełniającym tj. dla osób posiadających I stopień specjalizacji z psychologii klinicznej.

Zastrzegamy sobie prawo wykorzystania pozostałych miejsc dla osób chcących rozpocząć 4- letni cykl szkolenia (ilość miejsc zależna od zgłoszeń w trybie uzupełniającym).

Warunki odbywania szkolenia specjalizacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz.1419 ze zm.).

Wymagane dokumenty kandydata:

 1. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji (dostępny na stronie www.kopernik.lodz.pl)
 2. Odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra psychologii lub kopia dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie.
 3. Odpis dyplomu pierwszego stopnia specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej lub kopia dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie.

(dotyczy osób, które odbywać będą szkolenie w trybie uzupełniającym).

 1. Dokument potwierdzający faktyczne wykonywanie przez okres co najmniej jednego roku w ciągu ostatnich trzech lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej (zaświadczenie z miejsca zatrudnienia).
 2. CV wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i przeprowadzenia specjalizacji oraz adresem mailowym do kontaktu.

Dodatkowe dokumenty:

 1. Kopie certyfikatów, zaświadczeń z ukończonych kursów, szkoleń, staży.
 2. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych lub zaświadczenia dotyczące znajomości języków obcych.
 3. Dorobek naukowy, jeśli kandydat posiada.

Osoby ubiegające się o rozpoczęcie specjalizacji proszone są o złożenie dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem Specjalizacja Psychologia Kliniczna lub dla osób z I stopniem specjalizacji: Specjalizacja Psychologia Kliniczna - Cykl Uzupełniający w:

WSS im M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

pok. D9 ( niski parter) (pon.-pt. w godz. 13.00-15.00)

lub przesłanie listem również z dopiskiem na adres:

Kancelaria WSS im. M. Kopernika

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

Termin składania wniosków na specjalizację:do 29.02.2016r.

Opłata za specjalizację: 3.000 zł (za rok).

Osoba do kontaktu: dr n. med Iwona Mikołajczyk tel. 42 689-57-74.

Postępowanie przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, obejmuje ono 2 etapy:

 1. ocenę formalną wniosku,
 2. rozmowa kwalifikacyjna - gdy liczba chętnych przekroczy liczbę wolnych miejsc.

Zakres rozmowy:

 1. motywacja kandydata,
 2. dotychczasowe doświadczenie zawodowe,
 3. ukończone kształcenie podyplomowe,
 4. znajomość języków obcych,
 5. wiedza z psychologii klinicznej.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na specjalizację jest informowana mailowo o wyniku postępowania.

Polecane strony

 1. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (www.cmkp.edu.pl).
 2. Polskie Towarzystwo Psychologiczne (www.ptpk.org.pl)
 3. Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej (www.ptpk.org.pl)

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=832

Szkolenie: O jeden krok dalej

Warsztat dla zaawansowanych

O jeden krok dalej –  Gdy sztywne rysy osobowości blokują zmianę w terapii poznawczo – behawioralnej? Jak konceptualizacja może modyfikować pracę z klientem?

Zajęcia planowane są na 24 – 25 września 2016 r

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie z CBT prowadzone przez dr Artura Kołakowskiego.

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób mających już kontakt z terapią poznawczo – behawioralną – zarówno osób uczących się jak i po zakończonym szkoleniu, ponieważ jego celem jest doskonalenie umiejętności prowadzenia konceptualizacji. Nie jest konieczne formalne wykształcenie, ale podstawowa umiejętność pracy w tym nurcie terapeutycznym oraz kontakt z klientami.

Liczebność grupy: maksymalnie 15 uczestników.

Cel szkolenia

Celem klasycznej terapii poznawczo – behawioralnej jest redukcja objawów zaburzenia z powodu którego klient zgłosił się na terapię. To założenie powoduje, że klasyczna CBT jest ustrukturyzowanym, często opartym na konkretnym protokole, postępowaniem terapeutycznym, często dyrektywnym i ograniczonym w czasie. W przypadkach wielu pacjentów standardowe postępowanie terapeutyczne oparte na protokole CBT nie przynosi jednak sukcesu, ponieważ przeszkodą mogą być leżące u podłoża problemów sztywne przekonania (rysy osobowości). W takim wypadku konieczne jest dokładne zebranie wywiadu i stworzenie konceptualizacji klienta – analizy jego najważniejszych przekonań, stylów radzenia sobie itd. Konceptualizacja przypadku w terapii behawioralno- poznawczej opisuje i wyjaśnia problemy zgłaszane przez pacjenta podczas terapii. Jej podstawową funkcją jest ukierunkowanie terapii na zmniejszenie stresu leczonej osoby i zwiększenie jej odporności na doświadczane trudności. Osiągnięcie tych celów jest możliwe, gdy konceptualizacja spełnia kilka funkcji: podsumowuje doświadczenia pacjenta, normalizuje jego doświadczenia, promuje zaangażowanie, złożone cele lub problemy czyni możliwymi do realizacji oraz porządkuje kolejne interwencje. Ponadto, identyfikuje mocne strony pacjenta i sugeruje jak zwiększyć odporność na doświadczany stres, proponuje najprostsze interwencje, uprzedza wystąpienie trudności, pomaga zrozumieć brak efektów w terapii oraz umożliwia prowadzenie wysokiej jakości superwizji. Z tego względu nabycie umiejętności dokonywania prawidłowej konceptualizacji w modelu poznawczo-behawioralnym jest jedną z podstawowych umiejętności terapeuty (i superwizora).
W czasie warsztatu zajmiemy się na podstawie przedstawionych przypadków tworzeniem konceptualizacji poznawczej pacjentów oraz odkrywaniem jakie zmiany w stosunku do „standardowej" terapii poznawczo – behawioralnej terapeuta powinien wprowadzić do pracy z klientem. Część drugiego dnia warsztatu będzie przeznaczona na pracę nad trudnymi przypadkami uczestników.

Forma prowadzenia zajęć: Forma prowadzenia zajęć jest warsztatowa – z jednej strony będzie to rozwiązywanie konkretnych problemów klinicznych związanych z trudnościami w budowaniu konceptualizacji klientów. W czasie warsztatu planowana jest praca nad trudnymi przypadkami klientów.

Korzyści z uczestnictwa

 • Dzięki nabytej wiedzy i poznanym umiejętnościom uczestnicy udoskonalą:
 • Umiejętność rozpoznawania jakie przekonania czy style radzenia sobie blokują pracę z klientem
 • Umiejętność przygotowywania skróconej, w tym także graficznej konceptualizacji klienta, w celu przedstawienia jej w trakcie terapii lub superwizji
 • Umiejętność budowania konceptualizacji pacjenta na podstawie wywiadu, modelu teoretycznego zaburzenia oraz informacji uzyskanych od klienta w trakcie terapii.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w  20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo – behawioralnej.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie
w wysokość 540,00 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 15 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł brutto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Zadatek winien być wpłacony na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, a całość opłaty za szkolenie najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek:

tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek – 9.00 – 14.00

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=830

Szkolenie: Praca z wewnętrznym dzieckiem

Zajęcia planowane są na 2 kwietnia 2016 r

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie: Praca z wewnętrznym dzieckiem

Czas trwania szkolenia: 10 godzin dydaktycznych.

Prowadzący: mgr Izabela Gołębiewska, Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, jej praca poddawana jest stałej superwizji. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Oxford Cognitive Therapy Centre). Ukończyła szkolenia m.in. roczne szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej rodzin, małżeństw i par w Grupie Synapsis, jak również dodatkowe szkolenia z Terapii Schematu. Dodatkowo uczestniczy w akredytowanym kursie Practitioner Coach Diploma – Accredited Practitioner Coach ECI w szkole Noble Manhattan Coaching LTD.

Odbiorcy szkolenia: psycholodzy, psychiatrzy, pedagodzy oraz studenci powyższych kierunków. Dziecko pod wieloma względami jest najbardziej wartościową częścią osobowości i może wnosić w życie jednostki dokładnie to, co rzeczywiste dziecko wnosi w życie rodziny: wdzięk, radość i twórczość. Odkrycie, uznanie, uprawomocnienie i pokochanie wewnętrznego dziecka w trakcie terapii jest dla każdego pacjenta niezwykłą podróżą, która go uzdrawia i poprawia jakość życia. Rozumienie dziecięcej części pacjenta i umiejętność pracy z nią jest niezwykle przydatnym narzędziem w pracy każdego terapeuty.

Cele szkolenia: 

 • Zapoznanie się z teoretycznymi koncepcjami wrażliwego dziecka.
 • Zapoznanie się ze specyfiką pracy z wrażliwą, dziecięcą częścią pacjenta.
 • Poznanie i przećwiczenie technik pracy z wewnętrznym dzieckiem.

Program szkolenia:

 • Droga wewnętrznego dziecka od Junga do Younga – omówienie koncepcji wewnętrznego dziecka  z perspektywy rożnych podejść psychologicznych
 • (dziecko według współczesnych szkół psychoterapii, koncepcje Alice Miller, Erica Berne’a, Johna Bradshaw)
 • Etapy pracy z wewnętrznym dzieckiem (proces zdrowienia wrażliwego dziecka wg Johna Bradshaw)
 • Typy wewnętrznego dziecka – wprowadzenie do trybów dziecięcych pacjenta.
 • Diagnoza „wewnętrznego dziecka” (w oparciu o potrzeby naturalne, stadia rozwojowe,  a także eksperymenty diagnostyczne)
 • Sposoby nawiązywania kontaktu i budowania relacji z dzieckiem wewnętrznym pacjenta (ograniczone powtórne rodzicielstwo, wyobrażenia i reskrypcja, pisanie listów etc.).
 • Uzdrawianie dziecka – Interwencje terapeutyczne w odniesieniu do poszczególnych trybów dziecięcych (techniki poznawcze i doświadczeniowe w pracy ze skrzywdzonym i złoszczącym się dzieckiem w oparciu o terapię schematu i terapię we)

Korzyści z uczestnictwa:

 • Pogłębienie wiedzy na temat koncepcji wrażliwego dziecka w terapii
 • Umiejętność rozpoznawania różnych stanów dziecięcych, które przeżywa pacjent
 • Umiejętność docierania do wrażliwych części pacjenta i pracy z nimi
 • Poznanie filozofii pracy z wewnętrznym dzieckiem w oparciu o terapię schematu
 • Doskonalenie warsztatu pracy psychologicznej

Forma prowadzenia zajęć:

Zajęcia będą prowadzone formą wykładowo-warsztatową. W trakcie zajęć uczestnicy będą zachęcani do aktywnej pracy – doświadczania technik na sobie, pracy na wybranych przypadkach, pracy w podgrupach, odgrywania scenek. W trakcie szkolenia zostaną wykorzystane prezentacje multimedialne. Warsztat oparty jest o różne podejścia psychologiczne takie jak terapia poznawczo-behawioralna, analiza transakcyjna, terapia wewnętrznego dziecka, terapia schematu. Każdy uczestnik szkolenia dostanie bogaty zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w  10 godzinach szkolenia w terapii poznawczo – behawioralnej.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie
w wysokość 360,00 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 15 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł brutto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Zadatek winien być wpłacony na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, a całość opłaty za szkolenie najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

 

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek:

tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek – 9.00 – 14.00

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=826

Szkolenie: Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności

Zajęcia planowane są na 21 maja 2016 r

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie: Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności.

Czas trwania szkolenia: 10 godzin dydaktycznych

Prowadzący: Ewa  Walacik-Ufnal specjalista psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2001 roku pracuje w zawodzie psychiatry, posiada bogate doświadczenie w pracy klinicznej w Polsce i za granicą (Szpital Psychiatryczny ul. Nowowiejskiej w Warszawie, Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu przy Klinice Psychiatrycznej, Szpitale Psychiatryczne grupy Priory w Wielkiej Brytani). Posiada specjalizację II stopnia z psychiatrii. Zajmuje się leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie osób z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i zaburzeniami snu.

Odbiorcy szkolenia: psychologowie, psychoterapeuci, lekarze rodzinni, psychiatrzy oraz studenci powyższych kierunków

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw wiedzy z zakresu medycyny snu, patofizjologii i leczenia bezsenności oraz terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności.
Program szkolenia:

 • Przedstawienie podstaw fizjologii snu, metod badania snu oraz klasyfikacji zaburzeń snu
 • Omówienie diagnostyki bezsenności
 • Przedstawienie psychologicznych modeli powstawania bezsenności
 • Przedstawienie terapii poznawczej oraz technik behawioralnych stosowanych w leczeniu bezsenności m. in.:
 • higiena snu
 • metoda ograniczenia pór snu
 • technika kontroli bodźców
 • terapia poznawcza
 • intencja paradoksalna

Forma prowadzenia zajęć:

 • wstęp teoretyczny
 • prezentacja i omówienie przypadków
 • prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Nabyta wiedza i umiejętności pozwoli uczestnikom

 • poszerzyć wiedzę na temat snu
 • diagnozować bezsenność i różnicować z innymi zaburzeniami snu i zaburzeniami psychicznymi
 • zrozumieć mechanizmy prowadzące do powstawania i utrzymywania się bezsenności
 • zaplanować i przeprowadzić terapię poznawczą i behawioralną bezsenności

Każdy uczestnik szkolenia dostanie bogaty zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w  10 godzinach szkolenia w terapii poznawczo – behawioralnej.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie
w wysokość 360,00 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

 

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 15 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł brutto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Zadatek winien być wpłacony na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, a całość opłaty za szkolenie najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

 

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek:

tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek – 9.00 – 14.00

 

 

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=824

Zapraszamy: Studium Psychoterapii Uzależnień

 

Ulotka-A Ulotka-B

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=810

Konferencja: Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji

Konferencja Vis Salutis-29.01.2016

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=808