Category: archiwum 2015

Szkolenie – neuropsychologia dzieci i młodzieży

Neuropsychologia dzieci i młodzieży

Zajęcia planowane są na 12 -13 marca 2016 r

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie z neuropsychologii dzieci i młodzieży.

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące tematy:

 1. Dzieci wymagające interwencji diagnostycznej i rehabilitacyjnej neuropsychologa dziecięcego
 2. Jak należy rozumieć pojęcie zaburzeń neurorozwojowych; procesy kształtujące OUN, mechanizmy powstawania zaburzeń, skutki behawioralne działania negatywnych czynników zmieniających program rozwoju mózgowia
 3. Zaburzenia o charakterze nabytym u dzieci
 4. Skutki dysfunkcji mózgowych i mechanizmy plastyczności mózgowej u dzieci w porównaniu do osób dorosłych
 5. Schemat badania neuropsychologicznego dziecka: wywiad, obserwacja, metody psychometryczne i eksperymentalno-kliniczne
 6. Analizy przykładowych diagnoz dzieci

Wykład zostanie przeprowadzony przez prof. UMCS dr hab. Anetę Borkowską. Dr hab. Aneta R. Borkowska, prof. UMCS jest psychologiem, związanym od okresu studiów z Zakładem Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień klinicznej neuropsychologii rozwojowej, a zwłaszcza zaburzeń neurorozwojowych. Jest autorką i redaktorem naukowym wielu monografii naukowych (np. „Neuropsychologia kliniczna dziecka” , „Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej” ), a także kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach krajowych i zagranicznych, poświęconych problematyce neuropsychologii klinicznej. Jest także współautorką narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w diagnozie neuropsychologicznej dziecka (np. Bateria diagnozy funkcji poznawczych – Pamięć, Uwaga, Funkcje wykonawcze). W ramach praktyki psychologicznej prowadzi diagnozę dzieci z patologią ośrodkowego układu nerwowego. Prywatnie kocha koty, góry, jazz i dobrą literaturę.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie
w wysokość 415,00 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

 

 • Sugerowane szkolenie doskonalące dla osób pracujących w zakresie neuropsychologii, dla osób specjalizujących się w zakresie neuropsychologii
 • Szkolenie może okazać się też cennym poszerzeniem umiejętności dla studentów ostatniego roku psychologii, którzy zastanawiają się nad pracą kliniczną w dziedzinie neuropsychologii

Zajęcia trwają 2 x po 10 godzin wykładowych. http://www.cskis.umed.pl/category/szkolenia/

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
1. Bogate materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
4. Certyfikat ukończenia szkolenia

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł brutto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Zadatek winien być wpłacony na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, a całość opłaty za szkolenie najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

 

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek:

tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek – 9.00 – 14.00

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=802

Szkolenie – praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej

Praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej

Zajęcia planowane są na 8-9 października 2016 r

Opis kursu: Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwijaniem i pogłębianiem umiejętności z zakresu diagnostyki neuropsychologicznej. Kolejność proponowanych tematów odpowiada typowemu przebiegowi badania neuropsychologicznego. Kolejno omawia się przebieg pierwszego kontaktu z chorym, analizę dokumentacji i wywiadu, tworzenie hipotez i metody ich weryfikacji w kontekście typowych ograniczeń tego badania. Wreszcie omówiony zostanie sposób konstrukcji raportu z badania i sposób udzielania informacji zwrotnych o jego treści.

PLAN ZAJĘĆ:

Pierwszy kontakt przed badaniem diagnostycznym – o co zadbać

Tworzenie hipotez diagnostycznych w neuropsychologii:

 • Dane z historii choroby jako źródło hipotez badawczych
 • badania okulistyczne
 • strukturalne badania neuroobrazowe (TK, MRI)
 • funkcjonalne badania neuroobrazowe (SPECT)
 • badania elektrofizjologiczne (EEG, VEP, BAEP, SEP, EMG)
 • wybrane badania laboratoryjne
 • konsultacje neurologiczne i psychiatryczne
 • ocena przebiegu choroby
 • Dane z wywiadu jako źródło hipotez
 • Cel badania a zakres tworzonych hipotez
 • Analiza wytworów, dokumentów pozamedycznych, ocena istotnych osiągnięć przedchorobowych

Analiza wpływu leczenia farmakologicznego na funkcje poznawcze

Wpływ chorób towarzyszących uszkodzeniu OUN na objawy zaburzeń czynności poznawczych

Planowanie badania i ocena możliwości diagnostycznych

 • Optymalna kolejność oceny funkcji
 • Dobór metod do problemu klinicznego, omówienie wskaźników testowych w metodach badających:
 • funkcje wykonawcze
 • funkcje językowe
 • funkcje przestrzenne i percepcyjne
 • pamięć
 • praksję
 • inne
 • Wartość omawianych wskaźników dla przewidywania zachowań pozatestowych

Opis badania neuropsychologicznego a jego adresat:

 • lekarz (neurolog, psychiatra, neurochirurg)
 • pacjent
 • rodzina
 • sąd
 • organy orzecznicze
 • szkoła

Struktura opisu badania neuropsychologicznego w zależności od rodzaju badania:

 • ocena przesiewowa
 • ocena kompleksowa
 • ocena ukierunkowana na zaplanowanie terapii neuropsychologicznej
 • dynamiczna ocena funkcji poznawczych
 • badanie na wniosek sądu
 • badanie do celów orzeczniczych
 • badanie dla potrzeb postępowania odszkodowawczego
 • badanie w celu zaplanowania indywidualnego toku kształcenia

Opis danych z wywiadu i obserwacji

 • Opis danych z wywiadu od pacjenta
 • Opis danych z wywiadu od osoby bliskiej
 • Opis danych z obserwacji pacjenta

Interpretacja wyników badania – wykorzystanie danych ilościowych i jakościowych

Planowanie i interpretacja wyników badań kontrolnych

Formułowanie wniosków z badania i ich przekazywanie

 • Błędy i niejasności w opisach wyników- jak ich uniknąć?
 • Omówienie wyników badania z pacjentem i rodziną
 • Formułowanie zaleceń dla pacjenta i rodziny

Analiza przypadków i wybrane problemy kliniczne – ćwiczenia praktyczne

Wykład zostanie przeprowadzony przez dr hab. Dariusza Wieczorka, Dr Hab. Dariusz Wieczorek, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Od ponad 30 lat związany z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji GUMed. Autor lub współautor ponad 70 pełnotekstowych publikacji naukowych, jednej monografii oraz ponad 30 doniesień zjazdowych z zakresu neuropsychologii człowieka dorosłego a wcześniej neuropsychologii dziecka i psychologii klinicznej. Dorobek naukowy obejmuje prace, które ukazały się w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Zainteresowania badawcze w ostatnich latach dotyczyły pomijania stronnego, choroby Parkinsona, zespołów otępiennych w przebiegu choroby Parkinsona. W pracy klinicznej zajmuje się od początku diagnostyką neuropsychologiczną dla potrzeb rehabilitacji oraz terapią zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jego doświadczenia praktyczne obejmują też konsultacje neuropsychologiczne na niemal wszystkich klinikach GUMed. Jako dydaktyk – poza wykładami na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – pracuje też na SWPS i Uniwersytecie Gdańskim. Współpracował m.in. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz od niedawna z Uniwersytetem Medycznym W Łodzi.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie w wysokości 445 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

Zajęcia trwają 2 x po 10 godzin wykładowych. http://www.cskis.umed.pl/category/szkolenia/

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 1. Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zaliczka nie podlega zwrotowi.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

 

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek:

tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek – 9.00 – 14.00

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=800

Szkolenie – neuropsychologia w praktyce klinicznej

Neuropsychologia w praktyce klinicznej

Zajęcia planowane są na 4-5 czerwca 2016 r

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie z neuropsychologii w praktyce klinicznej.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzę neuropsychologiczną dotyczącą zagadnień związków mózg-zachowanie, rozumiejących terminy neuroanatomiczne oraz terminologię neuropsychologiczną. Wiedza z zakresu neuropsychologii zorganizowana zostanie wokół najczęstszych zespołów chorobowych z jakimi ma do czynienia neuropsycholog konsultujący pacjentów w szpitalu na oddziale neurologicznym, oddziałach internistycznych, urazowych, neurochirurgii czy klinice zatruć. Może być również przydatny dla osób pracujących ambulatoryjnie z pacjentami z opisywanymi schorzeniami. Każdorazowo opisane zostanie profil zaburzeń funkcji poznawczych, zalecane metody diagnostyczne, obszary możliwej interwencji terapeutycznej.

 

Neuropsychologiczne następstwa schorzeń neurologicznych

 • Neuropsychologiczne następstwa urazów czaszkowo mózgowych
 • Padaczka skroniowa
 • Zaburzenia funkcji poznawczych w przypadkach wodogłowia
 • Obraz kliniczny i najczęstsze następstwa tętniaków naczyń mózgowych
 • Zespół Korsakowa, tzw. „encefalopatia Wernickego” i neuropsychologiczne następstwa nadużywania alkoholu
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i problem zmian osobowości w stwardnieniu rozsianym
 • Choroba Parkinsona z perspektywy neuropsychologa klinicznego
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych w chorobie Wilsona
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych w chorobie Huntingtona
 • Zespoły depresyjne w schorzeniach OUN i neuropsychologiczne korelaty zespołów depresyjnych

Pacjenci z objawami neurologicznymi na tle psychogennym w praktyce psychologa

 • Zaburzenia poznawcze i ruchowe na tle psychogennym w praktyce neurologicznej – epidemiologia, diagnostyka różnicowa, postępowanie
 • Diagnostyka różnicowa zaburzeń poznawczych o podłożu psychogennym oraz symulacji z perspektywy psychologa

Neuropsychologiczne następstwa wybranych schorzeń somatycznych

 • Problemy neuropsychologiczne w praktyce kardiologicznej i kardiochirurgicznej
 • Poznawcze i emocjonalne następstwa przewlekłej niewydolności nerek i sposobów jej leczenia
 • Poznawcze i emocjonalne następstwa chorób wątroby, trzustki i tarczycy
 • Neuropsychologiczne następstwa chorób układu oddechowego
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych powstałe w wyniku ekspozycji na substancje toksyczne
 • Zaburzenia poznawcze i emocjonalne u osób z HIV/AIDS,
 • Dysfunkcje poznawcze i emocjonalne u pacjentów z zaburzeniami hormonalnymi
 • Zaburzenia czynności poznawczych u osób poddawanych chemio-i radioterapii
 • Funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne w chorobach nerwowo-mięśniowych

Zaburzenia świadomości w praktyce neuropsychologicznej

 • Jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości, charakterystyka, etiologia, przebieg i ogólne wytyczne odnoszące się do metod ich badania
 • Problemy oceny neuropsychologiczna chorego w ciężkim stanie somatycznym.
 • Ocena pacjenta z zaburzeniami świadomości, wybudzającego się ze śpiączki.
 • Otępienie a splątanie / majaczenie.
 • Zespół zamknięcia w praktyce neuropsychologicznej: etiologie, rozpoznanie, przebieg oraz główne warianty zespołu
 • Techniki komunikacji zastępczej w głębokich zaburzeniach ruchowych i zaburzonej motoryce mowy

 

Wykład zostanie przeprowadzony przez dr hab. Dariusza Wieczorka, Dr Hab. Dariusz Wieczorek, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Od ponad 30 lat związany z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji GUMed. Autor lub współautor ponad 70 pełnotekstowych publikacji naukowych, jednej monografii oraz ponad 30 doniesień zjazdowych z zakresu neuropsychologii człowieka dorosłego a wcześniej neuropsychologii dziecka i psychologii klinicznej. Dorobek naukowy obejmuje prace, które ukazały się w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Zainteresowania badawcze w ostatnich latach dotyczyły pomijania stronnego, choroby Parkinsona, zespołów otępiennych w przebiegu choroby Parkinsona. W pracy klinicznej zajmuje się od początku diagnostyką neuropsychologiczną dla potrzeb rehabilitacji oraz terapią zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jego doświadczenia praktyczne obejmują też konsultacje neuropsychologiczne na niemal wszystkich klinikach GUMed. Jako dydaktyk – poza wykładami na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – pracuje też na SWPS i Uniwersytecie Gdańskim. Współpracował m.in. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz od niedawna z Uniwersytetem Medycznym W Łodzi.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie w wysokości 445 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

Zajęcia trwają 2 x po 10 godzin wykładowych. http://www.cskis.umed.pl/category/szkolenia/

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 1. Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

 

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek:

tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek – 9.00 – 14.00

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=798

Szkolenie – neuropsychologia sądowa

Neuropsychologia sądowa

Zajęcia planowane są na 15 – 17 kwietnia 2016 r

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie z neuropsychologii sądowej.

 

Podczas wykładu omawiany jest zakres zadań biegłego (neuro)psychologa w postępowaniu karnym, cywilnym (także w sprawach należących do szeroko rozumianego prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz spadkowego), w sprawach nieletnich. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami prawnymi, dotyczącymi oskarżonego i świadka (w procesie karnym i w sprawach nieletnich), osoby fizycznej (w szeroko rozumianym procesie cywilnym). Poznają również prawne podstawy powoływania biegłego psychologa w procesie, zakres opiniowania przez biegłego w poszczególnych postępowaniach (karne, cywilne, w sprawach nieletnich) oraz wymogi, od spełnienia których zależy możliwość występowania w takiej roli przed sądem. Wyjaśniona zostanie specyfika pracy biegłego psychologa w postępowaniu sądowym oraz oczekiwania organu wymiaru sprawiedliwości względem niego. Podczas wykładu omawiany jest również sposób sporządzania opinii sądowo – neuropsychologicznej w postępowaniu karnym, cywilnym (także w sprawach należących do szeroko rozumianego prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz spadkowego), w sprawach nieletnich, analizowane będą wybrane opinie psychologiczne wydanych w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych.

Wykład zostanie przeprowadzony przez dr Magdalenę Budyn-Kulik, dr nauk prawnych, absolwentkę Wydziałów: Prawa oraz Psychologii UMCS, dr Magdalena Budyn-Kulik odbyła aplikację sądową, pracuje jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, prowadzi również zajęcia ze studentami w Instytucie Psychologii.

 

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie
w wysokość 340,00 zł (za 3 spotkania po 5 h wykładowych) na rachunek bankowy    32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

 

 • Sugerowane szkolenie doskonalące dla osób pracujących jako biegli sądowi w zakresie neuropsychologii, dla osób specjalizujących się w zakresie neuropsychologii
 • Wśród uczestników mile widziani są psycholodzy pracujący w zakładach karnych, aresztach.
 • Szkolenie może okazać się też cennym poszerzeniem umiejętności dla studentów ostatniego roku psychologii, którzy zastanawiają się nad pracą kliniczną w dziedzinie neuropsychologii

Zajęcia trwają 3 x po 5 godzin wykładowych. http://www.cskis.umed.pl/category/szkolenia/

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
1. Bogate materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
4. Certyfikat ukończenia szkolenia

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

 

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek:

tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek – 9.00 – 14.00

 

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=794

Zebranie członków łódzkiego oddziału PTP – 9.12.2015

Szanowni Państwo,

zapraszamy na kolejne zebranie łódzkiego oddziału PTP, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2015 r. (środa) w Instytucie Psychologii przy ul. Smugowej 10/12. Ze względu wyjątkowy czas spotkania, zapraszamy nieco później niż zwykle, na godz. 19.00.

Ponieważ spotkanie odbędzie się w grudniu, w okresie przedświątecznym, proponujemy, aby również ono miało charakter świąteczny. Mamy nadzieję, że – podobnie jak w latach ubiegłych – będziecie chcieli podzielić się na spotkaniu jakimś małym smacznym „co nieco” nawiązującym do świątecznej tradycji. Mamy też nadzieję, że w związku z nową energią oddziału, uda się nam zebrać ciekawe propozycje do realizacji na nadchodzący rok.

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd Łódzkiego Oddziału PTP

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=792

Walne zebranie – 7.10

Szanowni Państwo, w tym roku mija kadencja aktualnego Zarządu PTP o/Łódź. Zgodnie ze statutem Towarzystwa jesienią powinny odbyć się wybory nowego Zarządu.

W związku z tym proponujemy zmianę terminu wrześniowego zebrania naszego oddziału, które będzie miało charakter Zebrania Walnego. Walne Zebranie odbędzie się w dniu 7 października (środa) o godz. 18.30 w budynku Instytutu Psychologii UŁ.

Zarząd informuje, iż w przypadku braku odpowiedniego quorum, niemożności odbycia się Walnego Zgromadzenia lub z jakiejkolwiek innej przyczyny uniemożliwiającej prawidłowe odbycie się Walnego Zebrania, niniejszym wyznacza się drugi termin, w tym samym miejscu, w tym samym dniu o godzinie 19.00.

Pozdrawiamy i do zobaczenia!

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=789

Zebranie i obchody 70-tej rocznicy UŁ

23 maja z okazji obchodów 70-tej rocznicy UŁ odbył się zjazd absolwentów, który był połączony z spotkaniem Łódzkiego Oddziału PTP.

W miłej atmosferze oraz przy małym co nieco odbyliśmy sentymentalną podróż wspominając czasy studenckie. Mieliśmy również okazję zwiedzić Instytut Psychologii. Dla części z Gości była to pierwsza wizyta na Smugowej, zaś dla pozostałych możliwość zobaczenia zmian jakie nastąpiły po latach.

Zachęcamy do obejrzenia kilku zdjęć zwieńczających spotkanie.

 

WP_20150523_010

WP_20150523_008

WP_20150523_007

WP_20150523_003

WP_20150523_002

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=786

Rok z terapią poznawczo – behawioralną dzieci i młodzieży

Rok z terapią poznawczo – behawioralną dzieci i młodzieży

Początek zajęć planowany na jesień 2015 lub po zebraniu się grupy

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na roczny blok szkoleniowy dotyczący psychoterapii poznawczej i behawioralnej dzieci i młodzieży. Zajęcia będą prowadzone przez psychoterapeutów mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

(dr Artur Kołakowski wraz ze współpracownikami). Zapraszamy zarówno osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z tym nurtem psychoterapeutycznym, jak i te, które oczekują praktycznego udoskonalenia posiadanego warsztatu. Celem warsztatu jest nie tylko zapoznanie się z tym nurtem terapeutycznym, ale także praktyczne doświadczenie jak działają podstawowe techniki poznawcze i behawioralne. Naszym celem jest przekazanie Państwu tej wiedzy w sposób nieschematyczny – jak najwięcej zajęć praktycznych, ćwiczenia prowadzące krok po kroku w prowadzeniu podstaw terapii poznawczo behawioralnej różnych zaburzeń i problemów spotykanych w codziennej praktyce klinicznej.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za kurs
w wysokości 5 160 zł (za 12 sesji) rozłożoną na 4 raty w równej wysokości po 1290 zł każda (za cykl 3 sesji) na rachunek bankowy          32 1130 1163 0014 7148 0720 0006. Opłata wpisowa wynosi 1290 PLN.

 

 • Sugerowane szkolenie doskonalące dla osób posiadających certyfikaty PTTPiB oraz dla osób pracujących w innych nurtach terapeutycznych.
 • Wśród uczestników mile widziani są psycholodzy pracujący z dziećmi i nastolatkami w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Gabinetach Prywatnych lub jako psycholodzy szkolni. Szkolenie przygotowuje do pracy terapeutycznej także osoby bez certyfikatu psychoterapeuty
 • Szkolenie może okazać się też cennym poszerzeniem umiejętności dla studentów ostatniego roku psychologii lub pedagogiki, którzy zastanawiają się nad pracą kliniczną z dziećmi i młodzieżą oraz studentów medycyny rozważających specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży.
 • Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutyczne (w terapii poznawczo – behawioralnej dla terapeutów uzależnień)

Warsztaty trwają 12 x po 20 godzin warsztatowych, rozpoczynają się o godzinie 9.00 w soboty. Dokładny opis bloków dołączony jest do zaproszenia oraz zawarty jest na stronie internetowej: http://www.cskis.umed.pl/category/szkolenia/

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
1. Bogate materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na nośniku USB (z możliwością wykorzystania części z nich w pracy klinicznej)
2. Materiały drukowane do ćwiczeń
3. Osoby pracujące w oświacie certyfikat Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
4. Certyfikat ukończenia szkolenia – 240 godzin szkolenia w terapii behawioralno – poznawczej.

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób i wstępnie planowane jest na jesień 2015 r. Szczegółowe daty zostaną podane po zebraniu się odpowiedniej liczby chętnych. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz podpisanie umowy, a następnie dokonanie opłaty wpisowej tj. 1.290 zł.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

 

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek:

tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek – 9.00 – 14.00

Plan kursu:
1. Artur Kołakowski Podstawy terapii poznawczej, wprowadzenie do psychoterapii dzieci i nastolatków (z kim i nad czym pracujemy?)

Konceptualizacja w terapii poznawczej, sposób prowadzenia terapii, struktura sesji

2. Klaudia Siwek Psychoterapia poznawcza z dziećmi i młodszymi nastolatkami, rola i miejsce rodziców w terapii
3. Konrad Ambroziak Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
4. Anna Derwich Pokonywanie oporu nastolatka w terapii

Psychoterapia poznawczo – behawioralna PTSD

5. Anna Ćwiklińska-Zaborowicz Leczymy lęk czyli Program Coping Cat (trening z jedną z autorek polskiej wersji)
6. Konrad Ambroziak Praca z dzieckiem krzywdzonym
7. Konrad Ambroziak Psychoterapia poznawczo-behawioralna depresji, praca z nastolatkiem z niską samooceną
8. Marta Jerzak Praca nad problemami w zachowaniu u dzieci do 12 roku życia, czyli przyjazna terapia behawioralna
9. Konrad Ambroziak Psychoterapia poznawczo behawioralna w zaburzeniach zachowania u nastolatków
10. Katarzyna Smólska Terapia poznawczo behawioralna w zaburzeniach odżywiania
11 Anna Ćwiklińska-Zaborowicz Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń osobowości Borderline według A. Freemana
12. Artur Kołakowski Blok superwizyjny

 

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=779

Piknik Psychologów i obchody 70-tej rocznicy UŁ

W tym roku obchodzimy 70-tą rocznicę Uniwersytetu Łódzkiego. Władze uczelni przygotowały wiele atrakcyjnych uroczystości – szczegółowe informacje na stronie http://70lat.uni.lodz.pl/

Odział Łódzki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Dyrekcja IP zapraszają wszystkich absolwentów psychologii UŁ na sentymentalne spotkanie przy kawie i „małym co nieco”, w dniu 23 maja 2015 roku (sobota) – (po głównych uroczystościach wydziałowych) na godzinę 16.00 do Instytutu Psychologii WNoW UŁ ul. Smugowa 10/12, Łódź. 

Serdecznie zachęcamy do spotkania po latach wszystkich absolwentów i członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego odział w Łodzi.

W programie:
1. Zwiedzanie Instytutu.
2. Psychologia na UŁ dawniej i dziś – dyskusja i wspomnienia.

Jednocześnie informujemy, że spotkanie zaplanowane w dniu 17.06.2015 zostaje odwołane.

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=775

Łódzki Inkubator Psychoanalityczny zaprasza

 

 17.01.2015, godzina 17:00

PSYCHOANALIZA I FILM:

David Cronenberg „Pająk”

w Łódzkiej Szkole Filmowej (sala kinowa w Rektoracie).

W dyskusji po filmie udział wezmą: Beata Maciejewska-Sobczak, psychoterapeuta psychoanalityczny i Kuba Mikurda, filmoznawca, psycholog i filozof

Wstęp wolny

 

Pająk- plakat

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=758