Category: archiwum 2014

Zebranie Członków Łódzkiego Oddziału PTP – 10 grudnia 2014r.

Szanowni Państwo,

przypominamy o kolejnym  spotkaniu łódzkiego oddziału PTP, które odbędzie się 10 grudnia (środa) o godz. 18.30 w Instytucie Psychologii, ul. Smugowa 10/12. Ze względu na czas spotkania, proponujemy żeby miało ten wyjątkowy grudniowy, świąteczny charakter. Mamy nadzieję, że – podobnie jak w latach ubiegłych – będziecie chcieli podzielić się na spotkaniu jakimś małym smacznym „conieco” nawiązującym do świątecznej tradycji.

Mamy również nadzieję, że grudniowe, świąteczne spotkanie będzie okazją do określenia oczekiwań, pomysłów, które chcielibyście zrealizować w nadchodzącym roku, problemów, które są dla Was ważne… Zachęcamy wszystkich członków do wykorzystywania możliwości, jakie może zaoferować nasz oddział – kontakty, możliwość organizowania spotkań,  możliwości finansowe, patronat, itd.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Łódzkiego Oddziału PTP

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=748

Nabór na specjalizację

Nabór na 1 miejsce specjalizacyjne dla osoby z I stopniem specjalizacji – psycholog kliniczny

Postępowanie kwalifikacyjne planowane jest na grudzień 2014r. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji można składać do 30 listopada 2014r. w Sekretariacie Ośrodka u p. Doroty Paciorek lub drogą listowną na adres Ośrodka. Opłata rekrutacyjna, którą należy wpłacić na konto o nr 48 1020 3352 0000 1502 0190 8615, wynosi 100 zł i nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników procesu rekrutacyjnego. W aktualnym postępowaniu jest 1 miejsce objęte konkursem.

Kwalifikacja

Do specjalizacji z psychologii klinicznej w Ośrodku Kształcenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM podczas aktualnego naboru może przystąpić Osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. Złożyła wniosek o rozpoczęcie specjalizacji wraz z:
 2. Wykonuje co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji (tzn. zatrudniona jest/była w placówce ochrony zdrowia na stanowisku psychologa,  przeprowadzała psychologiczne badania diagnostyczne). Praca na stanowiskach naukowo-dydaktycznych oraz w placówkach oświatowych nie jest rozumiana jako czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej.
 3. Posiada tytuł specjalisty pierwszego stopnia z psychologii klinicznej (tzw. „stara jedynka”).
 4. Posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu psychologa tzn. tytuł magistra psychologii uzyskany po odbyciu 5-letnich studiów.
  1. poświadczonym za zgodność odpisem dyplomu szkoły wyższej (patrz pkt 1);
  2. poświadczonym za zgodność z oryginałem dyplomem uzyskania tytułu specjalisty pierwszego stopnia;
  3. dokumentem potwierdzającym zatrudnienie i wykonywanie czynności zawodowych przez okres co najmniej jednego roku, w ciągu ostatnich 3 lat, w placówce ochrony zdrowia (informacje te muszą być poświadczone przez kierownika/dyrektora placówki);
  4. CV zawierającym przebieg kształcenia, informacje o dodatkowych szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, uzyskanych tytułach, publikacjach naukowych, oraz przebieg pracy zawodowej a także certyfikaty z języka obcego (do CV należy dołączyć kserokopie certyfikatów/tytułów) i własny adres mailowy;
  5. dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne;
  6. oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującym programem specjalizacji w bloku szczegółowym (psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych) oraz z Regulaminem Ośrodka Kształcenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM oraz o gotowości do ich realizacji i przestrzegania.
 5. Została zakwalifikowana do jej odbywania.

 

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w terminie do 30 dni od dnia określonego, jako termin składania wniosku o rozpoczęcie specjalizacji. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby, które złożą wniosek zostaną poinformowane drogą mailową.

 

Postępowanie przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna – obejmuje ono 2 etapy:

 • ocenę formalną wniosku;
 • postępowanie konkursowe – gdy liczba chętnych przekroczy liczbę wolnych miejsc, przeprowadzony zostanie egzamin obejmujący podstawową (praktyczną) wiedzę z psychologii klinicznej oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Zakres rozmowy:

 • motywacja kandydata;
 • dotychczasowe doświadczenie zawodowe;
 • ukończone kształcenie podyplomowe;
 • znajomość języków obcych.

 

Po każdym etapie osoba ubiegająca się o przyjęcie na specjalizację jest informowana  mailowo o wyniku tego postępowania.

 

Przebieg specjalizacji

Specjalizacja prowadzona jest wg nowego programu specjalizacji (www.cmkp.edu.pl/programy_pdf/Psychologia_podst_2010.pdf) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (do pobrania) z dnia 30 września 2002 r. (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami). Przy obecnym naborze trwa 2 lata kształcenia specjalizacyjnego szczegółowego. Przy obecnym naborze mamy 1 miejsce na psychologię kliniczną zaburzeń psychicznych.

Kontakt

 

Ośrodek Kształcenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM

ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź

tel. (42) 675-73-71 fax: (42) 675-74-03

p. Dorota Paciorek dorota.paciorek@umed.lodz.pl

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=724

Szkolenie: Psychoterapia poznawczo–behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie: Psychoterapia poznawczo – behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Trener

Osoba prowadząca: dr n. med. Artur Kołakowski

 • specjalista psychiatra,
 • specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
 • certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTTiB), certyfikat EuropeanAssociation of CognitiveBehaviouralTherapy (EACBT),
 • superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, zarówno jako lekarz jak i psychoterapeuta, obecnie w tutejszym Ośrodku Poza Schematami. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz psychoterapii nastolatków oraz osób dorosłych. Od kilku lat pracuje także w nurcie psychoterapii schematu.

Od wielu lat uczy prowadzenia terapii poznawczo – behawioralnej – obecnie w Centrum Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej oraz w Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii.

Współautor między innymi następujących pozycji:

 1. Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska: „ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej” – Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 2. Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula – Sposób na trudne dziecko, przyjazna terapia behawioralna – Niezbędnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011, ISBN 978-83-7489-203-2
 3. Artur Kołakowski (Redakcja Naukowa): Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP Sopot 2013

Gdzie i kiedy?

Termin szkolenia: 28.02 – 01.03.2015 r

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych

Odbiorcy szkolenia: psycholodzy, psychoterapeuci, lekarze. Mile widziany wcześniejszy kontakt z terapią poznawczą, ale nie jest konieczny.

Miejsce szkolenia: CSK IS UM w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź.

Cena: 435 zł.

Liczebność grupy: maksymalnie 25 uczestników.

Wprowadzenie

Założenia teoretyczne psychoterapii poznawczo–behawioralnej dorosłych, nastolatków i dzieci są takie same. Niemniej jednak psychoterapeuci decydujący się pracować z osobami poniżej osiemnastego roku życia, a zwłaszcza z dziećmi muszą zmierzyć się z wieloma dodatkowymi problemami. Są to między innymi:

 • konieczność włączenia w proces terapii dorosłych opiekunów – rodziców, dziadków, nauczycieli;
 • dużo większe znaczenie metod behawioralnych, zwłaszcza u dzieci poniżej 13 roku życia, kiedy to jeszcze procesy poznawcze nie są w pełni ukształtowane;
 • praca nad problemami rozwojowymi, które rzadko stanowią zainteresowanie terapeutów osób dorosłych;
 • konieczność podjęcia decyzji kiedy należy pracować z dzieckiem/nastolatkiem, kiedy z rodzicami, a kiedy ze wszystkimi razem;
 • czy sposób funkcjonowania rodziny małego pacjenta może spowodować, że terapia indywidualna może być przeciwwskazana;
 • trudności w motywacji do uczestniczenia w terapii, kiedy to rodzice, a nie sam pacjent decydują o konieczności konsultacji.

Kolejny problem to fakt, że terapia poznawczo – behawioralna (CBT) wymaga umiejętności systematycznego rozpoznawania, kwestionowania i wytwarzania odmiennych sposobów myślenia. By móc pracować w tym nurcie terapeutycznym konieczne jest opanowanie umiejętności „myślenia o myśleniu”. Już tutaj możemy mówić o podstawowej odmienności CBT dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, ponieważ rozwój myślenia abstrakcyjnego oraz wnioskowania u dzieci i młodzieży zachodzi w okresie operacji formalnych wg Piageta czyli od około 11 – 13 roku życia.

W trakcie warsztatów spróbujemy przyjrzeć się różnym podejściom w pracy z dziećmi i młodzieżą:

 1. Pracy behawioralnej z rodzicami w przypadku trudnych zachowań.
 2. Terapii dziecka, w którą są angażowani rodzice – jakie są sposoby angażowania ich w terapię.
 3. Sposób modyfikacji klasycznych technik poznawczych w pracy z dziećmi i nastolatkami.
 4. Kwestii pracy ze starszym nastolatkiem, ustalania celów terapii, elementów kontraktu.

Forma prowadzenia zajęć

Forma prowadzenia zajęć jest warsztatowa – z jednej strony będzie to rozwiązywanie konkretnych problemów klinicznych związanych z trudnościami w budowaniu konceptualizacji klientów. W czasie warsztatu planowana jest praca nad trudnymi przypadkami klientów.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w  20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo – behawioralnej.

Zapisy

Zapisy prowadzi sekretariat Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi:

 • tel: 42 675 7371,
 • e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl
 • godziny: poniedziałek-piątek 9.00 -14.00
 • wpłaty należy dokonać na konto: 48 1020 3352 0000 1502 0190 8615 z dopiskiem Psychoterapia poznawczo–behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Z poważaniem,

Koordynator Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych

Agnieszka Pawełczyk

 

 

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=718

Zapraszamy na warsztat dla osób pracujących w terapii poznawczo – behawioralnej

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi

zaprasza na szkolenie:

 

Konceptualizacja czyli jak budować całościowy obraz pacjenta w terapii.

Warsztat dla osób pracujących technikami poznawczo – behawioralnymi.

Co zrobić gdy sztywne rysy osobowości blokują zmianę w terapii poznawczo – behawioralnej?

Jak konceptualizacja może modyfikować pracę z klientem?

 

Osoba prowadząca: dr n. med.Artur Kołakowski

 • specjalista psychiatra,
 • specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
 • certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTTiB), certyfikat EuropeanAssociation of CognitiveBehaviouralTherapy (EACBT),
 • superwizor – dydaktyk PTTPiB.

 

Pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, zarówno jako lekarz

jak i psychoterapeuta, obecnie w tutejszym Ośrodku Poza Schematami. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz psychoterapii nastolatków oraz osób dorosłych. Od kilku lat pracuje także w nurcie psychoterapii schematu.
Od wielu lat uczy prowadzenia terapii poznawczo – behawioralnej – obecnie w Centrum Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej oraz w Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii.
Współautor między innymi następujących pozycji:

 1. Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska: „ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej” – Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 2. Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula – Sposób na trudne dziecko, przyjazna terapia behawioralna – Niezbędnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011, ISBN 978-83-7489-203-2
 3. Artur Kołakowski (Redakcja Naukowa): Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP Sopot 2013

 

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 6-7.12.2014

Cena: 470 zł

Odbiorcy szkolenia:szkolenie jest przeznaczone dla osób mających już kontakt z terapią poznawczo – behawioralną – zarówno osób uczących się jak i po zakończonym szkoleniu, ponieważ jego celem jest doskonalenie umiejętności opracowania i praktycznego wykorzystania w terapii konceptualizacji.Nie jest konieczne formalne wykształcenie, ale podstawowa umiejętność pracy w tym nurcie terapeutycznym oraz kontakt z klientami.

Liczebność grupy: maksymalnie 20 uczestników

 

Celem klasycznej terapii poznawczo – behawioralnej jest redukcja objawów zaburzenia z powodu którego klient zgłosił się na terapię. To założenie powoduje, że klasyczna CBT jest ustrukturyzowanym, często opartym na konkretnym protokole, postępowaniem terapeutycznym, często dyrektywnym i ograniczonym w czasie.

W przypadkach wielu pacjentów standardowe postępowanie terapeutyczne oparte na protokole CBT nie przynosi jednak sukcesu, ponieważ przeszkodą mogą być leżące u podłoża problemów sztywne przekonania (rysy osobowości). W takim wypadku konieczne jest dokładne zebranie wywiadu i stworzenie konceptualizacji klienta – analizy jego najważniejszych przekonań, stylów radzenia sobie itd.

Konceptualizacja przypadku w terapii behawioralno- poznawczej opisuje i wyjaśnia problemy zgłaszane przez pacjenta podczas terapii. Jej podstawową funkcją jest ukierunkowanie terapii na zmniejszenie stresu leczonej osoby i zwiększenie jej odporności na doświadczane trudności. Osiągnięcie tych celów jest możliwe, gdy konceptualizacja spełnia kilka funkcji: podsumowuje doświadczenia pacjenta, normalizuje jego doświadczenia, promuje zaangażowanie, złożone cele lub problemy czyni możliwymi do realizacji oraz porządkuje kolejne interwencje. Ponadto, identyfikuje mocne strony pacjenta i sugeruje jak zwiększyć odporność na doświadczany stres, proponuje najprostsze interwencje, uprzedza wystąpienie trudności, pomaga zrozumieć brak efektów w terapii oraz umożliwia prowadzenie wysokiej jakości superwizji. Z tego względu nabycie umiejętności dokonywania prawidłowej konceptualizacji w modelu poznawczo-behawioralnym jest jedną z podstawowych umiejętności terapeuty (i superwizora).

W czasie warsztatu zajmiemy się na podstawie przedstawionych przypadków tworzeniem konceptualizacji poznawczej pacjentów oraz odkrywaniem jakie zmiany w stosunku do „standardowej” terapii poznawczo – behawioralnej terapeuta powinien wprowadzić do pracy z klientem.

Część drugiego dnia warsztatu będzie przeznaczona na pracę nad trudnymi przypadkami uczestników.

Forma prowadzenia zajęć:

Forma prowadzenia zajęć jest warsztatowa – z jednej strony będzie to rozwiązywanie konkretnych problemów klinicznych związanych z trudnościami w budowaniu konceptualizacji klientów. W czasie warsztatu planowana jest praca nad trudnymi przypadkami klientów.

Korzyści z uczestnictwa:

Dzięki nabytej wiedzy i poznanym umiejętnościom uczestnicy udoskonalą:

 1. Umiejętność rozpoznawania jakie przekonania czy style radzenia sobie blokują pracę z klientem
 2. Umiejętność przygotowywania skróconej, w tym także graficznej konceptualizacji klienta, w celu przedstawienia jej w trakcie terapii lub superwizji
 3. Umiejętność budowania konceptualizacji pacjenta na podstawie wywiadu, modelu teoretycznego zaburzenia oraz informacji uzyskanych od klienta w trakcie terapii.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w  20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo – behawioralnej.

 

Zapisy prowadzi sekretariat Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi:

Tel: 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

w godzinach: poniedziałek-piątek 9.00 -14.00

wpłaty należy dokonać na konto: 48 1020 3352 0000 1502 0190 8615

z dopiskiem Konceptualizacja – dr A. Kołakowski

Z poważaniem,

Koordynator Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych

Agnieszka Pawełczyk

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=716

Zapraszamy na szkolenie z terapii motywacyjnej nastolatka

Szkolenie: „Terapia motywacyjna nastolatka”

Osoba prowadząca: dr Konrad Ambroziak z „Poradni Poza Schematami” – jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jest certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 240) członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Doświadczenie w pracy z dziećmi  i młodzieżą zdobywał w Stowarzyszeniu Niezwykłe Dzieci — pracował jako koterapeuta dzieci i młodzieży z ADHD i zespołem Aspergera oraz prowadził grupy socjoterapeutyczne. Pracował w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie oraz Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną w Brwinowie. Od 2009 roku związany z Fundacją Dzieci Niczyje. Pracuje jako terapeuta w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”.

Prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz młodych dorosłych, terapię par oraz terapię krzywdzonych dzieci i młodzieży (doznających przemocy seksualnej, fizycznej i emocjonalnej).

 

Termin szkolenia: 22-23 listopada 2014

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych

Liczba miejsc: 25 osób

Miejsce szkolenia: CSK IS UM w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź

Koszt dla jednej osoby: 450 zł

 

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Dialog Motywujący jest formą kontaktu klinicznego z rozmówcą skoncentrowaną na osobie
i zmierzającą do wydobycia jej wewnętrznej motywacji do zmiany. W trakcie rozmowy prowadzonej w duchu Dialogu Motywującego koncentrujemy się na sposobie postrzegania świata klientów i ich systemach wartości. W trakcie rozmowy staramy się dociec, jak wyznawane wartości przystają do chęci wprowadzenia zmiany, wzmacniamy ufność we własne siły klienta i jego gotowość do wprowadzenia zmiany. Rozmowa prowadzona zgodnie z duchem Dialogu Motywującego jest szczególnie istotna w przypadku młodzieży: zmniejsza opór adolescenta przed terapią, ułatwia nawiązanie sojuszu terapeutycznego, wzmacnia poczucie autonomii.

Uczestnicy szkolenia będą mieli szansę nauki umiejętności prowadzenia rozmowy w duchu Dialogu Motywującego.

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie do założeń Dialogu Motywującego
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciami Dialogu Motywującego
 • Poznanie ducha Dialogu Motywującego (współpraca, akceptacja, wydobywanie, współczucie)
 • Nauczenie się podstawowych umiejętności DM (pytania otwierające, odzwierciedlenie, podsumowania, afirmowanie)

Wprowadzenie do Dialogu Motywującego

 1. Czym jest ambiwalencja? Ambiwalencja jako naturalny etap zmiany.
 2. Czym nie jest Dialog Motywujący – negatywne praktyki
 3. Definicja „oporu”. „Opór” a odruch naprawiania.
 4. Trzy składniki motywacji: ważność, ufność, gotowość
 5. Duch Dialogu Motywującego (współpraca, akceptacja, wydobywanie, współczucie)
 6. Wprowadzenie do transteoretycznego modelu zmiany
 7. Cztery procesy rozmowy motywującej – angażowanie, ukierunkowywanie, wydobywanie, planowanie.

 Nauka podstawowych umiejętności rozmowy motywującej – WIOSŁA (OARS)

 1. Ćwiczenie umiejętność słuchania niewerbalnego
 2. Wprowadzenie do myślenia empatycznego
 3. Formułowanie odzwierciedleń prostych
 4. Typy odzwierciedleń: odzwierciedlenia proste i odzwierciedlenia złożone (odzwierciedlanie wyolbrzymione, odzwierciedlenie uczuć, odzwierciedlenie ujmujące obie strony problemu, odzwierciedlenie prawdziwego znaczenia)
 5. Wprowadzenie do afirmowania
 6. Zadawanie pytań otwartych

 Zastosowanie DM w praktyce klinicznej

Symulowane rozmowy z rodzicami dzieci autystycznych. Jak motywować do zmian postaw rodzicielskich.

 Forma prowadzenia zajęć

Szkolenie będzie prowadzone formą wykładowo-warsztatową. W trakcie zajęć uczestnicy będą zachęcani do aktywnej pracy – praca na wybranych przypadkach, praca w podgrupach, praca na forum, odgrywanie scenek. W trakcie szkolenia zostaną wykorzystane prezentacje multimedialne.

 

Zapisy prowadzi sekretariat Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi:

Tel: 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

w godzinach: poniedziałek-piątek 9.00 -14.00

wpłaty należy dokonać na konto: 48 1020 3352 0000 1502 0190 8615

z dopiskiem Terapia motywująca nastolatka

 

Z poważaniem,

Koordynator Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych

Agnieszka Pawełczyk

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=707

Zapraszamy członków PTP na Piknik Psychologów (29.06.2014)

Piknik już niebawem…

Jak co roku zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, oddziału łódzkiego na Piknik Psychologów. Spotkanie odbędzie się 29 czerwca od godz. 16-tej, tradycyjnie w Restauracji „Dworek” Braci Zielińskich, położonej nad stawem, tuż przy otulinie lasu łagiewnickiego.

Proponujemy

Przyjemne spotkanie na łonie przyrody, przy dobrym jedzeniu i lampce wina. Nie przewidujemy żadnych „poważnych” tematów, ale miłą letnią atmosferę. Być może brakuje Wam czasu żeby spotkać się z bliższymi lub dalszymi „znajomymi z branży” – a przecież miło jest spotkać się od czasu do czasu – i pogadać. Udział w „Pikniku” dla członków PTP jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszego potwierdzenia udziału – najpóźniej do 22 czerwca, na adres mailowy oddziału. Serdecznie zapraszamy

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=698

Ustawa o Zawodzie Psychologa – sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Na stronie Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego możemy przeczytać sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących Ustawy o Zawodzie Psychologa.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami. Sprawozdanie, jak i również wszystkie udzielone odpowiedzi znajdą Państwo na stronie www.dialog.gov.pl.

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=665

Zebrania Łódzkiego PTP w 2014 roku

Stary rok już za nami, więc czas wejść w nowy z energią i motywacją. W związku z tym zapraszamy na tegoroczne zebrania Łódzkiego Oddziału PTP, które odbędą się:

19.03.2014 – godz. 18.30 – Spotkanie robocze.

29.06.2014 – godz. 16.00  – Trzeci Piknik Psychologów.

17.09.2014 – godz. 18.30 – Spotkanie robocze.

10.12.2014r. – godz. 18.30 – Spotkanie robocze/wigilijne.

Liczymy na Waszą obecność.

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=655