Category: szkolenia

Nabór na specjalizację: psychologia kliniczna

Nabór rozpoczęty!

W związku z uzyskaniem akredytacji i wpisem na listę jednostek szkolących uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna.

Centrum Specjalizacyjne dla Psychologów Klinicznych ,,KOPERNIK” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im M. Kopernika w Łodzi, ogłasza nabór na specjalizację w ww. dziedzinie – 30 miejsc.

Posiadamy akredytację do prowadzenia i realizowania 2 ścieżek kształcenia w bloku specjalistycznym: Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych oraz Psychosomatyka.

W pierwszej kolejności przyjmujemy zgłoszenia kandydatów w trybie uzupełniającym tj. dla osób posiadających I stopień specjalizacji z psychologii klinicznej.

Zastrzegamy sobie prawo wykorzystania pozostałych miejsc dla osób chcących rozpocząć 4- letni cykl szkolenia (ilość miejsc zależna od zgłoszeń w trybie uzupełniającym).

Warunki odbywania szkolenia specjalizacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz.1419 ze zm.).

Wymagane dokumenty kandydata:

 1. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji (dostępny na stronie www.kopernik.lodz.pl)
 2. Odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra psychologii lub kopia dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie.
 3. Odpis dyplomu pierwszego stopnia specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej lub kopia dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie.

(dotyczy osób, które odbywać będą szkolenie w trybie uzupełniającym).

 1. Dokument potwierdzający faktyczne wykonywanie przez okres co najmniej jednego roku w ciągu ostatnich trzech lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej (zaświadczenie z miejsca zatrudnienia).
 2. CV wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i przeprowadzenia specjalizacji oraz adresem mailowym do kontaktu.

Dodatkowe dokumenty:

 1. Kopie certyfikatów, zaświadczeń z ukończonych kursów, szkoleń, staży.
 2. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych lub zaświadczenia dotyczące znajomości języków obcych.
 3. Dorobek naukowy, jeśli kandydat posiada.

Osoby ubiegające się o rozpoczęcie specjalizacji proszone są o złożenie dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem Specjalizacja Psychologia Kliniczna lub dla osób z I stopniem specjalizacji: Specjalizacja Psychologia Kliniczna - Cykl Uzupełniający w:

WSS im M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

pok. D9 ( niski parter) (pon.-pt. w godz. 13.00-15.00)

lub przesłanie listem również z dopiskiem na adres:

Kancelaria WSS im. M. Kopernika

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

Termin składania wniosków na specjalizację:do 29.02.2016r.

Opłata za specjalizację: 3.000 zł (za rok).

Osoba do kontaktu: dr n. med Iwona Mikołajczyk tel. 42 689-57-74.

Postępowanie przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, obejmuje ono 2 etapy:

 1. ocenę formalną wniosku,
 2. rozmowa kwalifikacyjna - gdy liczba chętnych przekroczy liczbę wolnych miejsc.

Zakres rozmowy:

 1. motywacja kandydata,
 2. dotychczasowe doświadczenie zawodowe,
 3. ukończone kształcenie podyplomowe,
 4. znajomość języków obcych,
 5. wiedza z psychologii klinicznej.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na specjalizację jest informowana mailowo o wyniku postępowania.

Polecane strony

 1. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (www.cmkp.edu.pl).
 2. Polskie Towarzystwo Psychologiczne (www.ptpk.org.pl)
 3. Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej (www.ptpk.org.pl)

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=832

Szkolenie: O jeden krok dalej

Warsztat dla zaawansowanych

O jeden krok dalej –  Gdy sztywne rysy osobowości blokują zmianę w terapii poznawczo – behawioralnej? Jak konceptualizacja może modyfikować pracę z klientem?

Zajęcia planowane są na 24 – 25 września 2016 r

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie z CBT prowadzone przez dr Artura Kołakowskiego.

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób mających już kontakt z terapią poznawczo – behawioralną – zarówno osób uczących się jak i po zakończonym szkoleniu, ponieważ jego celem jest doskonalenie umiejętności prowadzenia konceptualizacji. Nie jest konieczne formalne wykształcenie, ale podstawowa umiejętność pracy w tym nurcie terapeutycznym oraz kontakt z klientami.

Liczebność grupy: maksymalnie 15 uczestników.

Cel szkolenia

Celem klasycznej terapii poznawczo – behawioralnej jest redukcja objawów zaburzenia z powodu którego klient zgłosił się na terapię. To założenie powoduje, że klasyczna CBT jest ustrukturyzowanym, często opartym na konkretnym protokole, postępowaniem terapeutycznym, często dyrektywnym i ograniczonym w czasie. W przypadkach wielu pacjentów standardowe postępowanie terapeutyczne oparte na protokole CBT nie przynosi jednak sukcesu, ponieważ przeszkodą mogą być leżące u podłoża problemów sztywne przekonania (rysy osobowości). W takim wypadku konieczne jest dokładne zebranie wywiadu i stworzenie konceptualizacji klienta – analizy jego najważniejszych przekonań, stylów radzenia sobie itd. Konceptualizacja przypadku w terapii behawioralno- poznawczej opisuje i wyjaśnia problemy zgłaszane przez pacjenta podczas terapii. Jej podstawową funkcją jest ukierunkowanie terapii na zmniejszenie stresu leczonej osoby i zwiększenie jej odporności na doświadczane trudności. Osiągnięcie tych celów jest możliwe, gdy konceptualizacja spełnia kilka funkcji: podsumowuje doświadczenia pacjenta, normalizuje jego doświadczenia, promuje zaangażowanie, złożone cele lub problemy czyni możliwymi do realizacji oraz porządkuje kolejne interwencje. Ponadto, identyfikuje mocne strony pacjenta i sugeruje jak zwiększyć odporność na doświadczany stres, proponuje najprostsze interwencje, uprzedza wystąpienie trudności, pomaga zrozumieć brak efektów w terapii oraz umożliwia prowadzenie wysokiej jakości superwizji. Z tego względu nabycie umiejętności dokonywania prawidłowej konceptualizacji w modelu poznawczo-behawioralnym jest jedną z podstawowych umiejętności terapeuty (i superwizora).
W czasie warsztatu zajmiemy się na podstawie przedstawionych przypadków tworzeniem konceptualizacji poznawczej pacjentów oraz odkrywaniem jakie zmiany w stosunku do „standardowej" terapii poznawczo – behawioralnej terapeuta powinien wprowadzić do pracy z klientem. Część drugiego dnia warsztatu będzie przeznaczona na pracę nad trudnymi przypadkami uczestników.

Forma prowadzenia zajęć: Forma prowadzenia zajęć jest warsztatowa – z jednej strony będzie to rozwiązywanie konkretnych problemów klinicznych związanych z trudnościami w budowaniu konceptualizacji klientów. W czasie warsztatu planowana jest praca nad trudnymi przypadkami klientów.

Korzyści z uczestnictwa

 • Dzięki nabytej wiedzy i poznanym umiejętnościom uczestnicy udoskonalą:
 • Umiejętność rozpoznawania jakie przekonania czy style radzenia sobie blokują pracę z klientem
 • Umiejętność przygotowywania skróconej, w tym także graficznej konceptualizacji klienta, w celu przedstawienia jej w trakcie terapii lub superwizji
 • Umiejętność budowania konceptualizacji pacjenta na podstawie wywiadu, modelu teoretycznego zaburzenia oraz informacji uzyskanych od klienta w trakcie terapii.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w  20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo – behawioralnej.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie
w wysokość 540,00 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 15 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł brutto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Zadatek winien być wpłacony na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, a całość opłaty za szkolenie najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek:

tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek – 9.00 – 14.00

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=830

Szkolenie – praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej

Praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej

Zajęcia planowane są na 8-9 października 2016 r

Opis kursu: Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwijaniem i pogłębianiem umiejętności z zakresu diagnostyki neuropsychologicznej. Kolejność proponowanych tematów odpowiada typowemu przebiegowi badania neuropsychologicznego. Kolejno omawia się przebieg pierwszego kontaktu z chorym, analizę dokumentacji i wywiadu, tworzenie hipotez i metody ich weryfikacji w kontekście typowych ograniczeń tego badania. Wreszcie omówiony zostanie sposób konstrukcji raportu z badania i sposób udzielania informacji zwrotnych o jego treści.

PLAN ZAJĘĆ:

Pierwszy kontakt przed badaniem diagnostycznym – o co zadbać

Tworzenie hipotez diagnostycznych w neuropsychologii:

 • Dane z historii choroby jako źródło hipotez badawczych
 • badania okulistyczne
 • strukturalne badania neuroobrazowe (TK, MRI)
 • funkcjonalne badania neuroobrazowe (SPECT)
 • badania elektrofizjologiczne (EEG, VEP, BAEP, SEP, EMG)
 • wybrane badania laboratoryjne
 • konsultacje neurologiczne i psychiatryczne
 • ocena przebiegu choroby
 • Dane z wywiadu jako źródło hipotez
 • Cel badania a zakres tworzonych hipotez
 • Analiza wytworów, dokumentów pozamedycznych, ocena istotnych osiągnięć przedchorobowych

Analiza wpływu leczenia farmakologicznego na funkcje poznawcze

Wpływ chorób towarzyszących uszkodzeniu OUN na objawy zaburzeń czynności poznawczych

Planowanie badania i ocena możliwości diagnostycznych

 • Optymalna kolejność oceny funkcji
 • Dobór metod do problemu klinicznego, omówienie wskaźników testowych w metodach badających:
 • funkcje wykonawcze
 • funkcje językowe
 • funkcje przestrzenne i percepcyjne
 • pamięć
 • praksję
 • inne
 • Wartość omawianych wskaźników dla przewidywania zachowań pozatestowych

Opis badania neuropsychologicznego a jego adresat:

 • lekarz (neurolog, psychiatra, neurochirurg)
 • pacjent
 • rodzina
 • sąd
 • organy orzecznicze
 • szkoła

Struktura opisu badania neuropsychologicznego w zależności od rodzaju badania:

 • ocena przesiewowa
 • ocena kompleksowa
 • ocena ukierunkowana na zaplanowanie terapii neuropsychologicznej
 • dynamiczna ocena funkcji poznawczych
 • badanie na wniosek sądu
 • badanie do celów orzeczniczych
 • badanie dla potrzeb postępowania odszkodowawczego
 • badanie w celu zaplanowania indywidualnego toku kształcenia

Opis danych z wywiadu i obserwacji

 • Opis danych z wywiadu od pacjenta
 • Opis danych z wywiadu od osoby bliskiej
 • Opis danych z obserwacji pacjenta

Interpretacja wyników badania – wykorzystanie danych ilościowych i jakościowych

Planowanie i interpretacja wyników badań kontrolnych

Formułowanie wniosków z badania i ich przekazywanie

 • Błędy i niejasności w opisach wyników- jak ich uniknąć?
 • Omówienie wyników badania z pacjentem i rodziną
 • Formułowanie zaleceń dla pacjenta i rodziny

Analiza przypadków i wybrane problemy kliniczne – ćwiczenia praktyczne

Wykład zostanie przeprowadzony przez dr hab. Dariusza Wieczorka, Dr Hab. Dariusz Wieczorek, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Od ponad 30 lat związany z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji GUMed. Autor lub współautor ponad 70 pełnotekstowych publikacji naukowych, jednej monografii oraz ponad 30 doniesień zjazdowych z zakresu neuropsychologii człowieka dorosłego a wcześniej neuropsychologii dziecka i psychologii klinicznej. Dorobek naukowy obejmuje prace, które ukazały się w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Zainteresowania badawcze w ostatnich latach dotyczyły pomijania stronnego, choroby Parkinsona, zespołów otępiennych w przebiegu choroby Parkinsona. W pracy klinicznej zajmuje się od początku diagnostyką neuropsychologiczną dla potrzeb rehabilitacji oraz terapią zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jego doświadczenia praktyczne obejmują też konsultacje neuropsychologiczne na niemal wszystkich klinikach GUMed. Jako dydaktyk – poza wykładami na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – pracuje też na SWPS i Uniwersytecie Gdańskim. Współpracował m.in. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz od niedawna z Uniwersytetem Medycznym W Łodzi.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie w wysokości 445 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

Zajęcia trwają 2 x po 10 godzin wykładowych. http://www.cskis.umed.pl/category/szkolenia/

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 1. Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zaliczka nie podlega zwrotowi.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

 

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek:

tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek – 9.00 – 14.00

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=800

Szkolenie – neuropsychologia w praktyce klinicznej

Neuropsychologia w praktyce klinicznej

Zajęcia planowane są na 4-5 czerwca 2016 r

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie z neuropsychologii w praktyce klinicznej.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzę neuropsychologiczną dotyczącą zagadnień związków mózg-zachowanie, rozumiejących terminy neuroanatomiczne oraz terminologię neuropsychologiczną. Wiedza z zakresu neuropsychologii zorganizowana zostanie wokół najczęstszych zespołów chorobowych z jakimi ma do czynienia neuropsycholog konsultujący pacjentów w szpitalu na oddziale neurologicznym, oddziałach internistycznych, urazowych, neurochirurgii czy klinice zatruć. Może być również przydatny dla osób pracujących ambulatoryjnie z pacjentami z opisywanymi schorzeniami. Każdorazowo opisane zostanie profil zaburzeń funkcji poznawczych, zalecane metody diagnostyczne, obszary możliwej interwencji terapeutycznej.

 

Neuropsychologiczne następstwa schorzeń neurologicznych

 • Neuropsychologiczne następstwa urazów czaszkowo mózgowych
 • Padaczka skroniowa
 • Zaburzenia funkcji poznawczych w przypadkach wodogłowia
 • Obraz kliniczny i najczęstsze następstwa tętniaków naczyń mózgowych
 • Zespół Korsakowa, tzw. „encefalopatia Wernickego” i neuropsychologiczne następstwa nadużywania alkoholu
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i problem zmian osobowości w stwardnieniu rozsianym
 • Choroba Parkinsona z perspektywy neuropsychologa klinicznego
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych w chorobie Wilsona
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych w chorobie Huntingtona
 • Zespoły depresyjne w schorzeniach OUN i neuropsychologiczne korelaty zespołów depresyjnych

Pacjenci z objawami neurologicznymi na tle psychogennym w praktyce psychologa

 • Zaburzenia poznawcze i ruchowe na tle psychogennym w praktyce neurologicznej – epidemiologia, diagnostyka różnicowa, postępowanie
 • Diagnostyka różnicowa zaburzeń poznawczych o podłożu psychogennym oraz symulacji z perspektywy psychologa

Neuropsychologiczne następstwa wybranych schorzeń somatycznych

 • Problemy neuropsychologiczne w praktyce kardiologicznej i kardiochirurgicznej
 • Poznawcze i emocjonalne następstwa przewlekłej niewydolności nerek i sposobów jej leczenia
 • Poznawcze i emocjonalne następstwa chorób wątroby, trzustki i tarczycy
 • Neuropsychologiczne następstwa chorób układu oddechowego
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych powstałe w wyniku ekspozycji na substancje toksyczne
 • Zaburzenia poznawcze i emocjonalne u osób z HIV/AIDS,
 • Dysfunkcje poznawcze i emocjonalne u pacjentów z zaburzeniami hormonalnymi
 • Zaburzenia czynności poznawczych u osób poddawanych chemio-i radioterapii
 • Funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne w chorobach nerwowo-mięśniowych

Zaburzenia świadomości w praktyce neuropsychologicznej

 • Jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości, charakterystyka, etiologia, przebieg i ogólne wytyczne odnoszące się do metod ich badania
 • Problemy oceny neuropsychologiczna chorego w ciężkim stanie somatycznym.
 • Ocena pacjenta z zaburzeniami świadomości, wybudzającego się ze śpiączki.
 • Otępienie a splątanie / majaczenie.
 • Zespół zamknięcia w praktyce neuropsychologicznej: etiologie, rozpoznanie, przebieg oraz główne warianty zespołu
 • Techniki komunikacji zastępczej w głębokich zaburzeniach ruchowych i zaburzonej motoryce mowy

 

Wykład zostanie przeprowadzony przez dr hab. Dariusza Wieczorka, Dr Hab. Dariusz Wieczorek, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Od ponad 30 lat związany z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji GUMed. Autor lub współautor ponad 70 pełnotekstowych publikacji naukowych, jednej monografii oraz ponad 30 doniesień zjazdowych z zakresu neuropsychologii człowieka dorosłego a wcześniej neuropsychologii dziecka i psychologii klinicznej. Dorobek naukowy obejmuje prace, które ukazały się w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Zainteresowania badawcze w ostatnich latach dotyczyły pomijania stronnego, choroby Parkinsona, zespołów otępiennych w przebiegu choroby Parkinsona. W pracy klinicznej zajmuje się od początku diagnostyką neuropsychologiczną dla potrzeb rehabilitacji oraz terapią zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jego doświadczenia praktyczne obejmują też konsultacje neuropsychologiczne na niemal wszystkich klinikach GUMed. Jako dydaktyk – poza wykładami na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – pracuje też na SWPS i Uniwersytecie Gdańskim. Współpracował m.in. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz od niedawna z Uniwersytetem Medycznym W Łodzi.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie w wysokości 445 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

Zajęcia trwają 2 x po 10 godzin wykładowych. http://www.cskis.umed.pl/category/szkolenia/

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 1. Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

 

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek:

tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek – 9.00 – 14.00

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=798

Szkolenie – neuropsychologia sądowa

Neuropsychologia sądowa

Zajęcia planowane są na 15 – 17 kwietnia 2016 r

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie z neuropsychologii sądowej.

 

Podczas wykładu omawiany jest zakres zadań biegłego (neuro)psychologa w postępowaniu karnym, cywilnym (także w sprawach należących do szeroko rozumianego prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz spadkowego), w sprawach nieletnich. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami prawnymi, dotyczącymi oskarżonego i świadka (w procesie karnym i w sprawach nieletnich), osoby fizycznej (w szeroko rozumianym procesie cywilnym). Poznają również prawne podstawy powoływania biegłego psychologa w procesie, zakres opiniowania przez biegłego w poszczególnych postępowaniach (karne, cywilne, w sprawach nieletnich) oraz wymogi, od spełnienia których zależy możliwość występowania w takiej roli przed sądem. Wyjaśniona zostanie specyfika pracy biegłego psychologa w postępowaniu sądowym oraz oczekiwania organu wymiaru sprawiedliwości względem niego. Podczas wykładu omawiany jest również sposób sporządzania opinii sądowo – neuropsychologicznej w postępowaniu karnym, cywilnym (także w sprawach należących do szeroko rozumianego prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz spadkowego), w sprawach nieletnich, analizowane będą wybrane opinie psychologiczne wydanych w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych.

Wykład zostanie przeprowadzony przez dr Magdalenę Budyn-Kulik, dr nauk prawnych, absolwentkę Wydziałów: Prawa oraz Psychologii UMCS, dr Magdalena Budyn-Kulik odbyła aplikację sądową, pracuje jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, prowadzi również zajęcia ze studentami w Instytucie Psychologii.

 

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie
w wysokość 340,00 zł (za 3 spotkania po 5 h wykładowych) na rachunek bankowy    32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

 

 • Sugerowane szkolenie doskonalące dla osób pracujących jako biegli sądowi w zakresie neuropsychologii, dla osób specjalizujących się w zakresie neuropsychologii
 • Wśród uczestników mile widziani są psycholodzy pracujący w zakładach karnych, aresztach.
 • Szkolenie może okazać się też cennym poszerzeniem umiejętności dla studentów ostatniego roku psychologii, którzy zastanawiają się nad pracą kliniczną w dziedzinie neuropsychologii

Zajęcia trwają 3 x po 5 godzin wykładowych. http://www.cskis.umed.pl/category/szkolenia/

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
1. Bogate materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
4. Certyfikat ukończenia szkolenia

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

 

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek:

tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek – 9.00 – 14.00

 

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=794

Nabór na specjalizację

Nabór na 1 miejsce specjalizacyjne dla osoby z I stopniem specjalizacji – psycholog kliniczny

Postępowanie kwalifikacyjne planowane jest na grudzień 2014r. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji można składać do 30 listopada 2014r. w Sekretariacie Ośrodka u p. Doroty Paciorek lub drogą listowną na adres Ośrodka. Opłata rekrutacyjna, którą należy wpłacić na konto o nr 48 1020 3352 0000 1502 0190 8615, wynosi 100 zł i nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników procesu rekrutacyjnego. W aktualnym postępowaniu jest 1 miejsce objęte konkursem.

Kwalifikacja

Do specjalizacji z psychologii klinicznej w Ośrodku Kształcenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM podczas aktualnego naboru może przystąpić Osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. Złożyła wniosek o rozpoczęcie specjalizacji wraz z:
 2. Wykonuje co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji (tzn. zatrudniona jest/była w placówce ochrony zdrowia na stanowisku psychologa,  przeprowadzała psychologiczne badania diagnostyczne). Praca na stanowiskach naukowo-dydaktycznych oraz w placówkach oświatowych nie jest rozumiana jako czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej.
 3. Posiada tytuł specjalisty pierwszego stopnia z psychologii klinicznej (tzw. „stara jedynka”).
 4. Posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu psychologa tzn. tytuł magistra psychologii uzyskany po odbyciu 5-letnich studiów.
  1. poświadczonym za zgodność odpisem dyplomu szkoły wyższej (patrz pkt 1);
  2. poświadczonym za zgodność z oryginałem dyplomem uzyskania tytułu specjalisty pierwszego stopnia;
  3. dokumentem potwierdzającym zatrudnienie i wykonywanie czynności zawodowych przez okres co najmniej jednego roku, w ciągu ostatnich 3 lat, w placówce ochrony zdrowia (informacje te muszą być poświadczone przez kierownika/dyrektora placówki);
  4. CV zawierającym przebieg kształcenia, informacje o dodatkowych szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, uzyskanych tytułach, publikacjach naukowych, oraz przebieg pracy zawodowej a także certyfikaty z języka obcego (do CV należy dołączyć kserokopie certyfikatów/tytułów) i własny adres mailowy;
  5. dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne;
  6. oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującym programem specjalizacji w bloku szczegółowym (psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych) oraz z Regulaminem Ośrodka Kształcenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM oraz o gotowości do ich realizacji i przestrzegania.
 5. Została zakwalifikowana do jej odbywania.

 

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w terminie do 30 dni od dnia określonego, jako termin składania wniosku o rozpoczęcie specjalizacji. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby, które złożą wniosek zostaną poinformowane drogą mailową.

 

Postępowanie przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna – obejmuje ono 2 etapy:

 • ocenę formalną wniosku;
 • postępowanie konkursowe – gdy liczba chętnych przekroczy liczbę wolnych miejsc, przeprowadzony zostanie egzamin obejmujący podstawową (praktyczną) wiedzę z psychologii klinicznej oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Zakres rozmowy:

 • motywacja kandydata;
 • dotychczasowe doświadczenie zawodowe;
 • ukończone kształcenie podyplomowe;
 • znajomość języków obcych.

 

Po każdym etapie osoba ubiegająca się o przyjęcie na specjalizację jest informowana  mailowo o wyniku tego postępowania.

 

Przebieg specjalizacji

Specjalizacja prowadzona jest wg nowego programu specjalizacji (www.cmkp.edu.pl/programy_pdf/Psychologia_podst_2010.pdf) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (do pobrania) z dnia 30 września 2002 r. (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami). Przy obecnym naborze trwa 2 lata kształcenia specjalizacyjnego szczegółowego. Przy obecnym naborze mamy 1 miejsce na psychologię kliniczną zaburzeń psychicznych.

Kontakt

 

Ośrodek Kształcenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM

ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź

tel. (42) 675-73-71 fax: (42) 675-74-03

p. Dorota Paciorek dorota.paciorek@umed.lodz.pl

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=724

Szkolenie: Psychoterapia poznawczo–behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie: Psychoterapia poznawczo – behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Trener

Osoba prowadząca: dr n. med. Artur Kołakowski

 • specjalista psychiatra,
 • specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
 • certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTTiB), certyfikat EuropeanAssociation of CognitiveBehaviouralTherapy (EACBT),
 • superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, zarówno jako lekarz jak i psychoterapeuta, obecnie w tutejszym Ośrodku Poza Schematami. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz psychoterapii nastolatków oraz osób dorosłych. Od kilku lat pracuje także w nurcie psychoterapii schematu.

Od wielu lat uczy prowadzenia terapii poznawczo – behawioralnej – obecnie w Centrum Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej oraz w Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii.

Współautor między innymi następujących pozycji:

 1. Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska: „ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej” – Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 2. Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula – Sposób na trudne dziecko, przyjazna terapia behawioralna – Niezbędnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011, ISBN 978-83-7489-203-2
 3. Artur Kołakowski (Redakcja Naukowa): Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP Sopot 2013

Gdzie i kiedy?

Termin szkolenia: 28.02 – 01.03.2015 r

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych

Odbiorcy szkolenia: psycholodzy, psychoterapeuci, lekarze. Mile widziany wcześniejszy kontakt z terapią poznawczą, ale nie jest konieczny.

Miejsce szkolenia: CSK IS UM w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź.

Cena: 435 zł.

Liczebność grupy: maksymalnie 25 uczestników.

Wprowadzenie

Założenia teoretyczne psychoterapii poznawczo–behawioralnej dorosłych, nastolatków i dzieci są takie same. Niemniej jednak psychoterapeuci decydujący się pracować z osobami poniżej osiemnastego roku życia, a zwłaszcza z dziećmi muszą zmierzyć się z wieloma dodatkowymi problemami. Są to między innymi:

 • konieczność włączenia w proces terapii dorosłych opiekunów – rodziców, dziadków, nauczycieli;
 • dużo większe znaczenie metod behawioralnych, zwłaszcza u dzieci poniżej 13 roku życia, kiedy to jeszcze procesy poznawcze nie są w pełni ukształtowane;
 • praca nad problemami rozwojowymi, które rzadko stanowią zainteresowanie terapeutów osób dorosłych;
 • konieczność podjęcia decyzji kiedy należy pracować z dzieckiem/nastolatkiem, kiedy z rodzicami, a kiedy ze wszystkimi razem;
 • czy sposób funkcjonowania rodziny małego pacjenta może spowodować, że terapia indywidualna może być przeciwwskazana;
 • trudności w motywacji do uczestniczenia w terapii, kiedy to rodzice, a nie sam pacjent decydują o konieczności konsultacji.

Kolejny problem to fakt, że terapia poznawczo – behawioralna (CBT) wymaga umiejętności systematycznego rozpoznawania, kwestionowania i wytwarzania odmiennych sposobów myślenia. By móc pracować w tym nurcie terapeutycznym konieczne jest opanowanie umiejętności „myślenia o myśleniu”. Już tutaj możemy mówić o podstawowej odmienności CBT dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, ponieważ rozwój myślenia abstrakcyjnego oraz wnioskowania u dzieci i młodzieży zachodzi w okresie operacji formalnych wg Piageta czyli od około 11 – 13 roku życia.

W trakcie warsztatów spróbujemy przyjrzeć się różnym podejściom w pracy z dziećmi i młodzieżą:

 1. Pracy behawioralnej z rodzicami w przypadku trudnych zachowań.
 2. Terapii dziecka, w którą są angażowani rodzice – jakie są sposoby angażowania ich w terapię.
 3. Sposób modyfikacji klasycznych technik poznawczych w pracy z dziećmi i nastolatkami.
 4. Kwestii pracy ze starszym nastolatkiem, ustalania celów terapii, elementów kontraktu.

Forma prowadzenia zajęć

Forma prowadzenia zajęć jest warsztatowa – z jednej strony będzie to rozwiązywanie konkretnych problemów klinicznych związanych z trudnościami w budowaniu konceptualizacji klientów. W czasie warsztatu planowana jest praca nad trudnymi przypadkami klientów.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w  20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo – behawioralnej.

Zapisy

Zapisy prowadzi sekretariat Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi:

 • tel: 42 675 7371,
 • e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl
 • godziny: poniedziałek-piątek 9.00 -14.00
 • wpłaty należy dokonać na konto: 48 1020 3352 0000 1502 0190 8615 z dopiskiem Psychoterapia poznawczo–behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Z poważaniem,

Koordynator Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych

Agnieszka Pawełczyk

 

 

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=718

Akademia Profesjonalnego Trenera jest na facebook’u

Od października w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczynają się studia podyplomowe „Akademia profesjonalnego Trenera. Od końca sierpnia działa już oficjalny fanpage na facebook’u. Zapraszamy: www.facebook.com/akademiaprofesjonalnegotrenera.

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=538

Szkolenie z zakresu psychosomatyki

Zarząd oddz. Łódzkiego PTP zaprasza członków towarzystwa na jednodniowe szkolenie/warsztat z zakresu psychosomatyki, które poprowadzi Anna Winnicka.

Szkolenie odbędzie się 2 marca (sobota) w Instytucie Psychologii, ul. Smugowa 10/12

Szkolenie jest bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona (decydować będzie kolejność zgłoszeń).

Prosimy o zgłoszenia drogą mailową na adres oddz. łódzkiego towarzystwa, do dnia 25 lutego. Potwierdzenie udziału w szkoleniu wyślemy do dnia 28 lutego.

Anna Winnicka – dr nauk hum., psycholog kliniczny, wieloletni nauczyciel akademicki na U. Ś. i pracownik Śląskiego Ośrodka Kardiologii. Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor aplikant S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz EAP. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w P.I.E. pod kierunkiem Krzysztofa Klajsa oraz szkolenie „Systemowa terapia rodzin” organizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J. J. Haubenstocków i Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ. Szkoliła się w zakresie psychoterapii w Milton. H. Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną. Specjalizuje się w zakresie psychoterapii osób z zaburzeniami psychosomatycznymi.

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=374